Obowiązuje już kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (rozporządzenia z 21 grudnia 2020 r.), która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w piątkowy wieczór.

Zmiany w obowiązkowej kwarantannie

Do wyjątków od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dodaje ona m.in. sportowców kadry narodowej i członków ich sztabu szkoleniowego i medycznego, powracających do Polski z międzynarodowych zawodów. Będą musieli udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej fakt odbywania się zawodów oraz ich termin pismem wystawionym przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Nie będą także musiały odbyć kwarantanny osoby posiadające negatywny wynik testu  diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Kolejność szczepień

W ramach etapu pierwszego będą mogły być szczepione "osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów".

Zobacz też: Choroba przewlekła uprawniająca do szczepienia to rak, a nie otyłość

Nowelizacja wskazuje, że ze szczepień w etapie pierwszym mogą korzystać również pacjenci hospicjum domowego oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Do grupy nauczycieli (etap I) dodano pracowników zatrudnionych w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Uwzględniono też szczepienie strażników miejskich i gminnych, wraz z innymi służbami mundurowymi.

Do grupy zero dodano wśród kadr pomocy społecznej osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Osoby dodane do uprawnionych do korzystania z hoteli

Z zakazu prowadzenia usług hotelarskich wyłączono pobyty w związku z wykonywaniem poza miejscem stałego zamieszkania zadań zawodowych. Dodane grupy to sędziowie sportowi, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego oraz osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową.

Kolejna grupa to dziennikarze „w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza”.

Rozporządzenie rozszerza zakaz organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań o przeprowadzanie szkoleń, kursów, testów, egzaminów i ćwiczeń straży gminnych (miejskich).