Na stronach Lubuskiego oddziału NFZ ukazał się komunikat dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2019 r. do 31.03.2020 r. oraz konieczności ponownego przekazania informacji o liczbie etatów.

Wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia informują, że w związku z wejściem w życie w dniu 29.08.2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.1628), zgodnie z § 2 ust. 1 zaistniała konieczność ponownego przekazania informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę zatrudnienia.

Obowiązek dotyczy wszystkich świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne, w tym również realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Informację należy sporządzić wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r.

Pielęgniarki: Podwyżki są niższe niż obiecał minister zdrowia? - czytaj tutaj>>

Złożyć trzeba także informację o podziale środków

Trzeba przekazać także aktualną opinię dotyczącą sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne dla świadczeniodawców realizujących umowy z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wydawane przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych lub porozumienie w sprawie sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zawarte pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków.