We wtorek Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia.

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2017 r. została opracowana „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. W ocenie środowiska pielęgniarek i położnych, by wzmocnić rolę dokumentu i zapewnić jego realizację przedłożono go Radzie Ministrów. Strategia ostatecznie przyjęła formę dokumentu pt. "Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce". Dokument zakłada, że wskaźnik liczby pielęgniarek na poziomie średniego OECD (9,4 dla 2016 r.) osiągniemy w okresie 15 lat.

 

Gdy emeryci przestaną pracować, służbę zdrowia czeka... zawał - czytaj tutaj>>

- Zbudowaliśmy Strategię na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w 2017., ale zależało nam na tym, by stała się wieloletnią polityką na wzór "Polityki Lekowej Państwa". Nie da się zrealizować żadnej strategii bez dodatkowych środków finansowych - mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych . - Trzeba pieniędzy chociażby po to, by wprowadzić do systemu nowe świadczenie takie jak porada pielęgniarska.

Małas podkreśla, że liczą na to, że gdy "Polityka na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa" została przyjęta przez rząd, to wtedy będzie musiał to sfinansować.   

 

Priorytety na najbliższe 15 lat

Opracowany dokument wskazuje na obszary priorytetowe i wyznacza cele w perspektywie 5, 10 i 15-letniej. Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymanie emigracji zarobkowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych, w tym nabywających uprawnienia emerytalne.

Cele „Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” to:

  • zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
  • zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;
  • poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;
  • wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem.
  • określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
  • określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;
  • wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;
  • wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;
  • rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

Środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić mają z budżetu państwa; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.); Funduszu Pracy (w 2020 r.); środków innych jednostek sektora finansów publicznych; oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.