Zaproponowano zmiany do ponad 160 ustaw, obejmujących wiele sektorów, m.in. ubezpieczeniowy, bankowy, kultury, zdrowia, rodziny i pracy, sportu i turystyki, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju.

Ustawa wprowadza setki zmian w ustawach z różnych dziedzin w tym także dotyczących ochrony zdrowia. Jego wprowadzenie jest konieczne z względu na to, że od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.

Pacjent zakaże wydania dokumentacji po jego śmierci, a lekarz będzie miał problem>>
 


Dokumentacja za darmo

Zasadnicza zmiana dotycząca ochrony zdrowia, którą wnosi ten projekt, dotyczy zasad udostępniania dokumentacji medycznej. Interpretacja przepisów RODO w tej kwestii nie była jasna.

Rzecznik Praw Pacjenta uważał, że - zgodnie z RODO - pacjenci mają prawo do otrzymania pierwszej kopii dokumentacji medycznej za darmo. Innego zdania był Urząd Ochrony Danych Osobowych.

UODO wskazywało, że prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym na mocy RODO prawem bezpłatnego otrzymania pierwszej kopii danych osobowych. Jeśli więcej pacjent nie wskaże, że wnioskuje o realizację prawa na gruncie RODO, to udostępnienie dokumentacji medycznej powinno się odbyć na zasadach określonych w ustawy o prawach pacjenta, czyli za odpłatnością.

- Ustawa wdrażająca rozstrzyga ostatecznie, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi za darmo – podkreśla Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.  – Wprowadzenie do ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zapisu o tym, że opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu wydając dokumentację po raz pierwszy, to bardzo ważna zmiana, która oznacza, że jeśli dokumentacja medyczna związana z historią leczenia pacjenta ma nawet kilkadziesiąt lub kilkaset stron, to szpital na wniosek pacjenta musi ją wydać w całości za darmo.

 


Dodatkowe koszty dla lecznic

To duże udogodnienie dla pacjentów, którzy nie będą musieli się powoływać na odpowiednie przepisy RODO, których nie każdy pacjent musi być przecież świadomy, by móc otrzymać za darmo pierwszą kopię dokumentacji.

Pacjent prosi o wysłanie dokumentacji mailem, a szpital ma problem czytaj tutaj>>

Ekspert podkreśla, że zmiana ta wiązać się będzie z nakładami finansowymi ze strony lecznic, co w szczególności w przypadku większych placówek oznaczać może spore koszty. Podmioty lecznicze będą musiały same sfinansować koszt przygotowania kopii, co może przyczynić się m.in. do zwiększenia zadłużenia części z nich.

Ustawa także rozszerza kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami Rzecznik może przetwarzać „wszelkie informacje, w tym dane osobowe niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań”.