UODO podkreśla, że są to dwa różne prawa i służą różnym celom. Mogą, lecz nie zawsze muszą, być realizowane w odmienny sposób. Dlatego - według UODO - jeśli pacjent zwróci się do lekarza bądź do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych o kopię przetwarzanych danych osobowych, podmioty muszą podjąć decyzję, w jaki sposób zrealizują to uprawnienie. Placówki mogą dokonać wyboru, czy udostępnią kopię dokumentacji medycznej i wtedy za to pobiorą opłaty, czy też udostępnią kopię danych zawartych w dokumentacji medycznej i zgodnie z RODO takie dokumenty udostępnią za darmo.

- Jeżeli pacjent zawnioskuje o kopię danych osobowych, czyli o możliwość skorzystania ze swojego prawa wynikającego z przepisów RODO, to placówka może je zrealizować, udostępniając mu darmo kopię dokumentacji medycznej, gdyż to może być dla niej najłatwiejsza forma zrealizowania żądania, chociaż nie jedyna – podkreśla Agnieszka Świątek-Druś, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. – Jeśli ktoś składa wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej, wtedy zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co oznacza, że wtedy opłata może być pobrana, a dokumentacja musi zostać udostępniona w takiej formie, w jakiej zażąda tego pacjent. 

Rzecznik Praw Pacjenta uważa, że w opraciu o przepisy RODO, pacjenci mają prawo do pierwszej kopii dokumentacji medycznej za darmo. Wątpliwości mają szpitale, które otrzymują pierwsze wnioski o bezpłatne wydanie dokumentacji.  

Różny charakter obu praw

UODO podaje, że wynikające z art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zwanej dalej u.p.p.) prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z praw pacjenta zapewniającym mu dostęp do informacji o jego stanie zdrowia.

Natomiast uprawnienie przewidziane w art. 15 ust. 3 RODO, dotyczące możliwości pozyskania kopii danych ma, jako jedno z najważniejszych praw podmiotu danych, charakter gwarancyjny i kontrolny, pozwalający np. na zweryfikowanie zgodności przetwarzania danych z prawem.

UODO podkreśla, że realizacja tych uprawnień nie jest tożsama. Co znaczy, że pacjent, wnioskując o dostęp do dokumentacji medycznej, ma możliwość pozyskania wielu różnych informacji, których, co do zasady, nie jest uprawniony żądać na podstawie RODO.

Jedno za darmo, drugie odpłatne

Jest jeszcze jedna ważna różnica między tymi uprawnieniami.

Udostępnienie danych na podstawie art. 15 ust. 3 RODO odbywa się - w przypadku pierwszej kopii danych – bezpłatnie. Za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej na podstawie u.p.p. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może każdorazowo pobrać opłatę, do czego uprawnia go art. 28 u.p.p.

 

Sposób udostępniania dokumentacji medycznej

UODO przypomina, że realizacja dostępu do dokumentacji medycznej odbywa się na zasadach i w trybie określonym ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób określony w jej art. 27 oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zapewniając pacjentowi dostęp do dokumentacji medycznej, podmiot udostępniający nie może ingerować w jej treść. Przy udostępnieniu dokumentacji medycznej kluczowy jest również sposób tego udostępnienia w formie określonej w art. 27 ust. 1 u.p.p. czyli np. poprzez sporządzenie jej odpisu, wyciągu bądź wydruku.

RODO a kopia danych zawartych w dokumentacji medycznej

Z kolei udostępnienie kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nie jest równoznaczne z obowiązkiem udostępnienia danych w formie i strukturze właściwych dla udostępnienia dokumentacji medycznej.

UODO podkreśla, że administrator nie ma również obowiązku udostępniania osobie zainteresowanej nośnika, na którym przetwarzane są dane osobowe oraz danych, które nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO i nie dotyczą wnioskującego. Realizując obowiązek wynikający z art. 15 ust. 3 RODO, administrator może poprzestać na wskazaniu treści danych dotyczących osoby, z wyłączeniem pozostałych informacji zawartych na nośniku.

Wykonanie obowiązku określonego w art. 15 ust. 3 RODO może być zatem realizowane zarówno poprzez sporządzenie kopii lub odpisu dokumentu (nośnika) zawierającego dane osobowe oraz inne dane, jak i poprzez podanie uprawnionemu treści jego danych osobowych, z pominięciem informacji znajdujących się w nośniku, które nie są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

Zatem osoba fizyczna będąca jednocześnie pacjentem ma prawo zwrócić się do administratora o udostępnienie kopii jej danych osobowych, które są przez niego przetwarzane, nie może jednak wnosić o kopię nośnika, na którym się one znajdują. Osoba, której dane dotyczą, nie jest uprawniona również do żądania innych niż dotyczących jej danych.

Jak podaje UODO, jeżeli pacjent zwróci się do administratora, np. do przychodni lub szpitala, z wnioskiem o kopię danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej, nie oznacza to jednoznacznie, że otrzyma kopię dokumentacji medycznej.

Jednak – jak podkreśla UODO - pewne dane osobowe są nierozerwalnie związane z nośnikiem, na którym zostały utrwalone i nie jest możliwe udostępnienie kopii danych (ich treści) w inny sposób, niż poprzez wydanie kopii nośnika. Jako przykład podać można wynik badania rentgenowskiego. Nie sposób bowiem udostępnić tego rodzaju danej osobowej w inny sposób, niż poprzez wydanie kopii zdjęcia RTG.

W przypadku udostępniania kopii danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej podstawowe znaczenie ma treść danych. RODO nie posługuje się pojęciem udostępniania kopii dokumentów zawierających dane osobowe, jest w nim natomiast używane pojęcie kopii danych.

Inne terminy realizacji

UODO zaznacza, że terminy realizacji obu praw są różne.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO, administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Natomiast realizacja prawa określonego w u.p.p., zgodnie z § 78 rozporządzenia w sprawie rodzajów zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ma nastąpić bez zbędnej zwłoki.

O tym, co to znaczy „bez zbędnej” czytaj w stanowisku Rzecznika Prawa Pacjenta na temat tego, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być za darmo>>