Jak zapewnił dyrektor, publiczna służba zdrowia nigdy nie odmówiła realizacji jakiegokolwiek świadczenia medycznego wobec pacjentów Ośrodka, skarży się natomiast na brak możliwości przeprowadzania konsultacji medycznych wobec nich w szpitalach więziennych. 

Informacje take dyrektor dr Ryszard Wardeński przedstawił w odpowiedzi na pytania skierowane do niego przez rzecznika praw obywatelskich. Rzecznik wystąpił w tej sprawie w związku z otrzymanym sprawozdaniem z kontroli sądu w Płocku, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. w KOZZD. Znalazła się tam m.in. informacja, że świadczenia medyczne udzielane pacjentom Ośrodka przez podmioty lecznicze spoza KOZZD nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wobec takiej sytuacji koszty leczenia pacjentów w tych placówkach ponosi KOZZD. 

Na 8 sierpnia 2019 r. w Ośrodku przebywało 69 osób. 62 zostały w nim umieszczone na podstawie ustawy z 2013 r., a 7 - na podstawie zabezpieczenia cywilnego. 

Czytaj: Konsultacja lekarska poza ośrodkiem w Gostyninie? - NFZ nie płaci>>
 

RPO spytał dyrektora KOZZD: 

 

 • Jakie środki finansowe, z podziałem na poszczególne lata, były przyznawane Ośrodkowi na leczenie pacjentów. Czy określono kwoty na pokrycie kosztów leczenia w zewnętrznych podmiotach leczniczych?
 • Jakie środki finansowe, z podziałem na poszczególne lata, były wydatkowane na pokrycie kosztów leczenia pacjentów KOZZD w publicznej służbie zdrowia? 
 • Czy udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach więziennej służby zdrowia wiązało się kiedykolwiek z koniecznością uiszczenia przez Ośrodek tych kosztów, czy też każdorazowo ponosiła je SW? 
 • Czy kiedykolwiek doszło do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi KOZZD w publicznej bądź więziennej służbie zdrowia? 
 • Jaki jest sposób finansowania świadczeń medycznych dla pacjentów KOZZD, którzy otrzymują świadczenia rentowe lub emerytalne?  Ilu takich pacjentów w nim przebywa?  Czy koszt leczenia tych pacjentów ponosi NFZ?

Sprawdź w LEX: Czy sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony mogą być osobami wykonującymi przymus bezpośredni? >

Sześć tysięcy złotych rocznie

Dyrektor KOZZD poinformował, że od początku funkcjonowania Ośrodka jego budżet pozwalał na bezproblemowe zaspokajanie wszelkich medycznych potrzeb pacjentów. Od utworzenia Ośrodka do dziś wydatki na leczenie pacjentów wyniosły łącznie 16 959,80 zł.
W poszczególnych latach kształtowały się one następująco: 

 •     2014  - brak wydatków, 
 •     2015 - 1 440,50 zł, 
 •     2016 - 1 790,00 zł, 
 •     2017 - 4 505,00 zł, 
 •     2018 - 6 327,30 zł, 
 •     2019 - 2 897,00 zł. 

Czytaj: RPP zapewnia: prawa osób przebywających w Gostyninie przestrzegane>>
 

W zakładzie karnym tylko zęby, reszta w powszechnych placówkach

Jak podał dyrektor, właściwym podmiotem więziennej służby zdrowia dla KOZZD jest Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi. Jednak w placówce tej realizowane są jedynie konsultacje stomatologiczne. Wszelkie koszty udzielania pacjentom KOZZD świadczeń stomatologicznych ponoszone są przez Służbę Więzienną.

 

Natomiast każdy pacjent Ośrodka wymagający zewnętrznej pomocy medycznej jest w miarę możliwości konsultowany w najbliżej położonej niepublicznej placówce zdrowia, która posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty konsultacji pacjentów ubezpieczonych, a także tych, którym ośrodki pomocy społecznej odmówiły ubezpieczenia zdrowotnego, ponoszone są wówczas przez Ośrodek. 

Sprawdź w LEX: Czy SP ZOZ może wymagać od zakładu karnego zabrania pacjenta, któremu udzielono przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, celem kontynuacji leczenia w szpitalu więziennym? >

Z informacji dyrektora wynika, że dotychczasowe hospitalizacje pacjentów w oddziałach szpitalnych nie wiązały się z ponoszeniem przez Ośrodek kosztów leczenia. Nie miała miejsca sytuacja odmowy realizacji jakiegokolwiek świadczenia medycznego w publicznej służbie zdrowia.  - W przypadku braku specjalisty w położonej najbliżej placówce medycznej Ośrodek dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia pacjentowi pomocy medycznej, m.in. w placówkach w Płocku, Gostyninie, Warszawie i Kutnie - czytamy w opracowaniu dyrektora KOZZD. 

Sprawdź w LEX: Czy osobie osadzonej należy udostępnić kartę medycznych czynności ratunkowych? >

Podkreślił on jednak, że najistotniejszą kwestią w udzielaniu świadczeń medycznych pacjentom Ośrodka jest brak możliwości przeprowadzania konsultacji medycznych w szpitalach więziennych