W sobotę 12 lutego rusza nabór wniosków do Funduszu Kompensacyjnego o rekompensatę za powikłania po szczepieniu przeciwko Covid-19 - wzór wniosku i instrukcja jak go wypełnić i złożyć są już dostępny na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. Fundusz daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wystąpienie powikłania po szczepieniu przeciw Covid-19 w trybie szybkiej ścieżki za sprawą obowiązującej od 27 stycznia nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Odszkodowanie przysługiwać ma, gdy pojawią się działania niepożądane po każdym szczepieniu, nie tylko przeciw Covid-19, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny. Nie ma rekompensat za zgon. - Przypominam, że ustawa będzie działała wstecz, co oznacza, że obejmuje szczepienia przeciw COVID-19 wykonane począwszy od rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 roku – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. 

To co istotne ustawa obejmuje także pozostałe szczepienia ochronne, ale przeprowadzone dopiero od 1 stycznia 2023 r. Docelowo jednak świadczeniem będą  objęte niepożądane odczyny poszczepienne (NOP_ po rutynowych obowiązkowych szczepieniach przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19. roku życia, ale też nieobowiązkowych szczepieniach akcyjne, które są przeprowadzane w sytuacji epidemii organizowane przez organy państwa i finansowane ze środków budżetu państwa, jak szczepienia przeciw odrze, meningokokom oraz szczepienia akcyjne, które mogą być potencjalnie wprowadzane w stanie epidemii w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy zakaźnej (np. przeciw chorobom o szczególnie wysokiej śmiertelności, takiej, jaką w przeszłości była ospa prawdziwa). Świadczenie kompensacyjne nie obejmie przypadków działań niepożądanych, które wystąpiły po szczepieniu w ramach szczepień zalecanych. 

Pobierz wzór dokumentu w LEX: NOP Karta zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego >

 

Kiedy przysługuje świadczenie kompensacyjne  w razie komplikacji po szczepieniu

Zgodnie z ustawą świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało, gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni). Oznacza to, że rekompensatę będzie można dostać tylko w przypadku hospitalizacji. Ustawa nie przewiduje, że w wyniku zaszczepienia, pacjent może stracić życie. W uzasadnieniu projektu wskazano, że dodatkowe kryterium 14-dniowego okresu hospitalizacji pozwala wyeliminować te przypadki, w których hospitalizacja służyła jedynie obserwacji i ocenie stanu zdrowia pacjenta, a objawy chorobowe miały przemijający i krótkotrwały charakter. Kryterium to nie będzie obowiązywać jedynie w razie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, który choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, stanowi poważne działanie niepożądane. Z raportów o NOP wynika, że do 31 stycznia zarejestrowano 17 989 NOP na 51 mln szczepień przeciwko Covid-19, czyli 0,05 proc. Z tego kilkaset osób było hospitalizowanych, ale nie wiadomo jak długo, 2245 miało poważne i ciężkie NOP. Można szacować, że to one w pierwszej kolejności złożą wniosek.

Czytaj w LEX: Warunki wykonywania i zasady finansowania szczepień przeciwko grypie >

Ponadto świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19, przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 r.,

W jakiej wysokości rekompensata za NOP

Maksymalna wysokość rekompensaty może wynieść 100 tys. zł.  Wysokość będzie uzależniona od liczby dni hospitalizacji, ale też natężenia objawów. I tak świadczenie wyniesie:

 • 3000 zł w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego;
 • 10 000 zł w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni;
 • od 10 000 zł do  20 000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni;
 • od 21 000 zł do 35 000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 31 dni do 50 dni;
 • od 36 000 zł do 50 000 zł hospitalizacji trwającej od 51 dni do 70 dni;
 • od 51 000 zł do 65 000 zł hospitalizacji trwającej od 71 dni do 90 dni;
 • od 66 000 zł do 89 000 zł hospitalizacji trwającej od 91 dni do 120 dni.

W powyższych przypadkach świadczenie będzie wypłacane proporcjonalnie do okresu hospitalizacji. Za hospitalizacji trwającą powyżej 120 dni będzie przysługiwać 100 000 zł. Z tym, że świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku:

 • zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15 000 zł;
 • innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5000 zł;
 • hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 000 zł;
 • hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł.  Rekompensata jest przyznawana przez Rzecznika Praw Pacjenta. - Okres zgłaszania wniosku wydłużono z 3 do 5 lat - poinformował Bolesław Piecha, poseł PiS. Za złożenie wniosku trzeba zapłacić 200 zł. Opłata będzie podlegać zwrotowi w razie przyznania świadczenia. 

Zespół pomoże podjąć decyzję Rzecznikowi

Świadczenie będzie przyznawane decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta, po uzyskaniu opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, którego przewodniczącym jest prof. Tomasz Hryniewiecki -  konsultant krajowy w dziedzinie Kardiologii, Przewodniczący Krajowej Rady ds. Kardiologii oraz Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. W skład zespołu weszło sześciu doświadczonych lekarzy specjalistów wyróżniających się wiedzą w zakresie szczepień ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie dwa miesiące, co zapewni szybkie ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia i jego szybką wypłatę.

W przypadku wniosku niekompletnego lub nienależycie opłaconego Rzecznik Praw Pacjenta będzie wzywać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia ze wskazaniem stwierdzonych w nim braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Również w razie braku podstawy do oceny merytorycznej wniosku Rzecznik będzie mógł wydać decyzję bez udziału Zespołu. Na decyzję wydaną przez Rzecznika będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.