We worek 1 marca zatrudnieni w ochronie zdrowia, ale też aptekach oraz studenci medycyny powinni mieć paszport covidowy lub zaświadczenie, że ich stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, opublikowanej w Dzienniku Ustaw, bez przeprowadzenia wcześniej żadnych konsultacji publicznych. Obowiązek dotyczy:

  • osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  • studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

 

 

Obowiązek ma też zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, a zatem od ozdrowieńców.  Osoby te mają się legitymować się unijnym certyfikatem covidowym, potwierdzającym zaszczepienie, do 1 marca 2022 roku.  W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że przy wyborze grup osób objętych obowiązkiem szczepień przeciw COVID-19 kierowano się potrzebą zabezpieczenia grup zawodowych strategicznych z punktu widzenia działania państwa w czasie pandemii, odpowiadających za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz studentów.

Czytaj również: Pracodawcy nie mają jak kontrolować obowiązku szczepień, może Sanepid >>

 

Co to oznacza według Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, na skutek apeli samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych, ale także organizacji zrzeszających podmioty lecznicze, wydało stanowisko w sprawie obowiązku szczepień służb medycznych. 

MZ w komunikacie wskazuje, że na podstawie art. 221 par. 4 Kodeksu pracy pracodawca uprawniony jest do żądania podania mu przez pracownika danych osobowych innych niż określone w par. 1 i 3 tej jednostki redakcyjnej Kp, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zgodnie zaś z art. 22(1) par.  5 zdanie pierwsze Kpudostępnienie pracodawcy danych osobowych pracownika następuje w formie oświadczenia składanego przez tę osobę.  Należy zaznaczyć, że nie chodzi o art. 221, ale art. 221  - to ten mówi o danych osobowych. Art. 221 jest o stosowaniu substancji chemicznych.  

 - Mając na względzie fakt, że obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 dla określonych (powyżej wskazanych) grup pracowników wynika z powszechnie obowiązującego przepisu prawa, a tym samym realizacja tego obowiązku stanowi przesłankę legalnego świadczenia przez tych pracowników pracy w normatywnie określonych miejscach (podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz aptekach ogólnodostępnych lub punktach aptecznych) pracodawca uprawniony jest do żądania złożenia przez pracownika zobowiązanego do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 oświadczenia o spełnieniu tego obowiązku - pisze resort.

Według resortu niezłożenie przez pracownika takiego oświadczenia, albo złożenie oświadczenia o braku poddaniu się szczepieniu przeciwko COVID-19, skutkuje uznaniem, że osoba taka nie realizuje obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa. - W powyższej sytuacji pracodawcy (jako stronie stosunku pracy) przysługują uprawnienia określone przepisami Kodeksu pracy. W zależności od okoliczności faktycznych w danym zakładzie pracy, pracodawca może zorganizować pracę tak, by osoba niezaszczepiona wykonywała pracę w sposób nie stwarzający zagrożenia ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 innych osób (innych pracowników lub osób, w odniesieniu do których prowadzona jest działalność pracodawcy) albo rozwiązać stosunek pracy z niezaszczepionym pracownikiem - uważa Ministerstwo Zdrowia.  I zaznacza, że działania, o których mowa powyżej, winny być podejmowane w taki sposób, by nie narazić pracodawcy na zarzut niedozwolonej dyskryminacji.

Prawnicy: nie ma podstaw do obowiązku składania oświadczeń

Prawnicy podkreślają jednak, że art. 221 par. 4 odnosi się do obowiązków pracodawcy, a nie pracownika, i ich zdaniem odwołanie się do niego nie jest dobrym pomysłem. – Art. 22 1 odnosi się do obowiązków i uprawnień pracodawcy, a nie pracownika. Tymczasem rozporządzenie nie nakłada na pracodawcę obowiązku szczepień, a ponadto obowiązki pracodawcy powinny wynikać z ustawy, a nie rozporządzenia. Dlatego odwołanie się do tego przepisu nie jest najszczęśliwsze i wymaga dodatkowego odwołania się do obowiązków ustawowych, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – mówi radca prawny Jakub Kowalski, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes.

Czytaj: Stanowisko resortu zdrowia o obowiązkowych szczepieniach wprowadza chaos prawny >>

Czytaj również: Mimo braku ustawy działa już rozporządzenie o obowiązku szczepień w ochronie zdrowia >>