Pytanie
 
Czy lekarz POZ może wystawić receptę na chorobę przewlekłą podczas pobytu pacjenta w sanatorium?
W takim przypadku w imieniu pacjenta zgłasza się do przychodni jego rodzina.
 
Odpowiedź
 
Tak. Od 1 stycznia 2015 roku, wobec wejścia w życie ustawy z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z poz. 1138) - dalej u.z.u.o.ś., i nowelizacją art. 42 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l.l.d., lekarz ma prawo w określonych sytuacjach wystawić receptą tzw. zaoczną. W konsekwencji, wobec tego, że została prawnie dopuszczona możliwość wystawiania recept w taki sposób, koincydencje nie powinny występować.
 

Uzasadnienie
 
Zgodnie art. 42 ust. 1 u.z.l.l.d. (po zmianie wynikającej z art. 3 u.z.u.o.ś.) lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Zatem, aby ordynacja leków lub wyrobów medycznych była prawidłowa, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
1) może dotyczyć wyłącznie kontynuacji leczenia, a więc fakt istnienia określonego schorzenia musi wynikać z wcześniejszych wpisów zawartych w dokumentacji medycznej;
2) będzie to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.

W powyższych sytuacjach lekarz może wystawić receptę bez konieczności osobistego badania pacjenta i bez znaczenia jest okoliczność gdzie w danym momencie pacjent przebywa. W takim przypadku w sprawozdawczości przekazywanej przez świadczeniodawcę do Funduszu nie można wykazywać porady ambulatoryjnej, a jedynie wydanie powtórnej recepty Z76.0 (ICD 10). W konsekwencji, również sytuacja prawna świadczeniodawców w zakresie koincydencji zmieniła się.

Czytaj: Rzecznik Praw Pacjenta: można otrzymać receptę bez badania >>>

W poprzednim stanie prawnym wydawanie recepty tzw. zaocznej (bez osobistego badania pacjenta) nie było dopuszczalne prawnie, zatem każda sytuacja zbiegu świadczeń u różnych świadczeniodawców powodowała powstanie koincydencji. Skoro obecnie wydawanie takich recept jest dopuszczalne wystąpienie zbiegu świadczeń nie świadczy o sytuacji niezgodnej z prawem, więc koincydencje świadczeń np. sanatoryjnych i recept zaocznych w podstawowej opiece zdrowotnej nie powinny występować.
 
Czytaj inne komentarze tej autorki:

Specjalista medycyny nuklearnej musi być członkiem konsylium >>>

Kontrolę NFZ może przyjąć także osoba upoważniona >>>

Podmiot leczniczy nie może rozszerzyć uprawnień do świadczeń poza kolejnością >>>

Lekarz z kwalifikacjami potrzebny do otwarcia przychodni lekarza rodzinnego >>>

Nocna i świąteczna pomoc bez badań diagnostycznych>>>     

 
Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową. Od 1998 roku pracuje w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, następnie jako pracownik Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Od 2003 roku jest pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, początkowo jako naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, a obecnie jako radca prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie. Jest współautorką komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.