Pytanie
 
Czy w regulaminie organizacyjnym, oprócz zapisów wynikających wprost z art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą zostać rozszerzone uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (w rejestracji i do gabinetu lekarskiego) dla kobiet w ciąży i pracowników ochrony zdrowia, jednak z zachowaniem obowiązującej listy oczekujących, o której mowa w art. 20 wymienionej ustawy?
Przywilej dotyczyłby jedynie dnia, na który ustalony został termin wizyty.
 
Odpowiedź
 
Nie. Podstawę prawną do uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością stanowi art. 47c ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. Niezależnie od tego, czy jest to kolejka w rozumieniu art. 20 i nast. u.ś.o.z., czy też kolejka innego rodzaju np. do gabinetu lekarskiego, świadczeniodawca nie ma prawa kreować dodatkowych uprawnień nie wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 47c u.ś.o.z. osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 u.ś.o.z., a więc osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepis ten dotyczy zarówno świadczeń udzielanych w ramach kolejki oczekujących w rozumieniu art. 20 i nast. u.ś.o.z., jak również uprawnień wynikających z korzystania ze świadczeń poza kolejnością na przykład  w danym dniu. Prawo to dotyczy jednak wyłącznie osób wymienionych w tym przepisie. Formułowanie dodatkowych uprawnień dla innych osób, można uznać za przyznawanie dodatkowych przywilejów, których ustawodawca nie przewiduje.
 

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie