Przewiduję zatrudnić na początek 2 lekarzy medycyny, ale bez specjalizacji (tylko z doświadczeniem w podstawowej opiece zdrowotnej min. 4 lata) czy to wystarczy?

Czy pielęgniarka zatrudniona w przychodni lekarza rodzinnego zbierająca deklaracje wyboru musi być dostępna codziennie?

Odpowiedź

Wymagania kwalifikacyjne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. oraz rozporządzenie, tzw. koszykowe tj. wydane na podstawie art. 31d u.ś.o.z. w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych. Od 1 stycznia 2014 r. jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248) - dalej r.p.o.z.

Rozporządzenie to określa również zasady dostępności do świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ.

Przepisy powyższe pozwalają wprawdzie na zatrudnianie lekarzy bez specjalizacji i udzielanie przez nich świadczeń na rzecz świadczeniobiorców NFZ, nie ma jednak możliwości zbierania deklaracji przez tych lekarzy (z wyjątkiem takich, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej), co sprawia, że świadczeniodawca niezatrudniający lekarzy z wymaganymi specjalizacjami, nie ma możliwości zawarcia umowy z NFZ i pozyskiwania środków finansowych na tej podstawie.
 
Uzasadnienie
 
Kwalifikacje lekarza.
Jak wynika z zał. nr 1 cz V ust. 1 r.p.o.z., wymagane kwalifikacje dla lekarzy to:
1. Lekarz przyjmujący deklaracje wyboru
Lekarz posiadający kwalifikacje określone w art. 5 pkt 13 u.ś.o.z. oraz w art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172).
2. Lekarz pracujący pod nadzorem
Lekarz, który odbył staż podyplomowy, niespełniający wymagań określonych dla lekarzy przyjmujących deklaracje wyboru świadczeniobiorców.
3. Osoba przeprowadzająca szczepienia ochronne
Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania szczepień ochronnych, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stosownie do brzmienia ww. przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 13 u.ś.o.z. to lekarz:
a) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
b) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
c) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
- udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie lekarzem uprawnionym do zbierania deklaracji, w oparciu o przepis przejściowy, tj. art. 14 ust. 1 i 3 u.ś.o.z., jest lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, lub inny udzielający nieprzerwanie przed dniem 29 września 2007 r. (tj. dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. A ponadto lekarz, który nie posiada wymaganego okresu doświadczenia zawodowego (10 lat), a który w dniu 29 września 2007 r. (tj. dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo będąc zatrudnionym lub wykonując zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, zachowuje prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Dostępność do świadczeń pielęgniarki.

Również ww. rozporządzenie określa zasady dostępności do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z załącznikiem 2 cz. IV ust. 2 r.p.o.z. dla pielęgniarki przyjmującej deklaracje wyboru wymagane jest zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy, natomiast dla pielęgniarki współpracującej - uprawnionej do realizacji świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - w dniach i godzinach dostępności do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą. Ustalanie harmonogramu pracy oraz zasady zmian w harmonogramie pracy określa zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 r. (obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.), http://www.nfz.gov.pl/


Szczegółowe kwestie związane z wymaganiami dotyczącymi świadczeń realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej, jak również zasady przygotowywania wniosku o zawarcie umowy, dokumenty wymagane od świadczeniodawców ubiegających się zawarcie umowy na 2014 r., określa wyżej wskazane zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. http://www.nfz.gov.pl

Obecnie Minister Zdrowia przygotowuje ustawę nowelizującą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odnoszącą się również do kwalifikacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wprawdzie projekt nowelizacji nie umożliwia, co do zasady, zbierania deklaracji przez lekarzy nieposiadających specjalizacji, poszerza jednak krąg lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej o lekarzy innych specjalizacji niż medycyna rodzinna, tj. o lekarzy internistów i pediatrów. W konsekwencji zatem, nawet po nowelizacji, lekarze bez specjalizacji będą mogli udzielać świadczeń wyłącznie uzupełniająco, pod nadzorem lekarza ze specjalizacją.

Projekt nowelizacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl


 Odpowieź pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie