Pytanie
 
Jaki jest zakres badań diagnostycznych wykonywanych w laboratorium diagnostycznym w nocnej i świątecznej opiece medycznej?
 
Odpowiedź
 
Wykaz świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - dalej r.ś.g. Zgodnie z tym rozporządzeniem, świadczeniodawca realizujący świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co do zasady nie jest zobowiązany zapewniać dostępu do badań diagnostycznych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w toku postępowania o zawarcie umowy świadczeniodawca zadeklarował dostęp do badań diagnostycznych w lokalizacji, co jest wymogiem dodatkowo punktowanym (załącznik nr 3 do zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Nr 64/2013/DSOZ).
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 15 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., świadczeniobiorcy przysługuje prawo do świadczeń gwarantowanych, których wykaz określają rozporządzenia wydane na podstawie art. 31d u.ś.o.z. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jest to wyżej cytowane rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Jak wynika z załącznika nr 5 cz I do r.ś.g., świadczenia gwarantowane w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:
1) poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy - w miejscu jego zamieszkania;
2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji;
3) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą, o której mowa w pkt 1.

Jak wynika z powyższego, co do zasady świadczeniodawca nie jest zobowiązany zapewniać dostępu do badań diagnostycznych. Świadczeniodawca, który bierze udział w konkursie ofert może zadeklarować gotowość do zapewnienia badań diagnostycznych w lokalizacji.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do r.ś.g., dodatkowo oceniane jest:
1) zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki RTG (gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne). W pozostałych godzinach zapewnienie gotowości personelu – 5 punktów jednostkowych;
2) zapewnienie w lokalizacji miejsca udzielania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej – laboratoria diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne). W pozostałych godzinach zapewnienie gotowości personelu – 5 punktów jednostkowych.

Wprawdzie zarządzenie Nr 64/2013/DSOZ nie określa wyraźnie, jakie to są badania laboratoryjne, jednak mając na uwadze, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należą do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, nie powinny one wykraczać poza zakres badań diagnostycznych zapewnianych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a więc wymienionych w załączniku nr 1 część IV pkt 1-6 do r.ś.g.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta
Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową. Od 1998 roku pracuje w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, następnie jako pracownik Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Od 2003 roku jest pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, początkowo jako naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, a obecnie jako radca prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie. Jest współautorką komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 


Czytaj inne komentarze tej autorki:

Podmiot leczniczy nie może rozszerzyć uprawnień do świadczeń poza kolejnością >>>

NFZ nie ma obowiązku wyjaśniać tzw. konfliktów personelu, ale może to zrobić >>>

Lekarz z kwalifikacjami potrzebny do otwarcia przychodni lekarza rodzinnego >>>