Pytanie
 
Czy Narodowy Fundusz Zdrowia podczas konkursu ofert powinien interweniować, sprawdzać lub wymagać dokumentów potwierdzających zatrudnienie od wykazanego personelu w ofercie konkursowej? Czy konflikty harmonogramu pracy występujące w portalu potencjału powinny być wyjaśniane przed rozstrzygnięciem postępowań?

Czy jest zgodne z prawem i zasadne, przyznanie aż 35 punktów za wykazanie podczas konkursu ofert w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej specjalisty w dziedzinie fizjoterapii w wymiarze czasu pracy odpowiadającym równoważnikowi co najmniej 1 etatu przeliczeniowego?
 
Odpowiedź
 
W konkursie ofert prowadzonym przez Fundusz na rok 2014 i lata następne dokumenty potwierdzające zatrudnienie personelu stanowią jedne z elementów oferty. Fundusz przed rozstrzygnięciem postępowania nie ma obowiązku wyjaśniać tzw. konfliktów personelu, może jednak to zrobić, aby wyeliminować nieprawidłowości w harmonogramach w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z kolei 35 punktów jest maksymalną liczbą punktów, jaką można uzyskać w kryterium "jakość-personel". W przypadku rehabilitacji leczniczej – zakres fizjoterapia ambulatoryjna, posiadanie w zespole realizującym świadczenia specjalisty w dziedzinie fizjoterapii jest jedynym wymogiem dodatkowo punktowanym, a co za tym idzie maksymalna liczba punktów jednostkowych do uzyskania w tym zakresie wynosi 2 (100%), co w istocie przekłada się na maksymalną ocenę punktową w kryterium "jakość-personel" – pkt 35.
 
Uzasadnienie
 
Zasady prowadzenia konkursu ofert są uregulowane ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. oraz zgodnie art. 146 u.ś.o.z. przedmiot postępowania, warunki wymagane od świadczeniodawców oraz kryteria oceny ofert określa prezes Funduszu w formie zarządzeń. W postępowaniu w sprawie zawarcia umów w rodzaju rehabilitacja na 2014 roku, zastosowanie mają następujące zarządzenia: Zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm. – dalej zarządzenie 57; Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm. – tabela 1.2. rehabilitacja lecznicza – dalej zarządzenie 3; Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

W zarządzeniu nr 57/2013/DSOZ określone są zasady przygotowania oferty oraz dokumenty, jakie oferent jest zobowiązany przedstawić w toku postępowania. Są to między innymi oświadczenia według załączników nr 1a, 2 i ewentualnie załącznika nr 3 jeżeli stan prawny lub faktyczny nie uległ zmianie w stosunku do dokumentów znajdujących się w OW NFZ. Ponadto oferent zobowiązany jest do przedstawienie polisy OC (lub oświadczenia, że zawrze umowę OC na cały okres trwania umowy z NFZ), umów z podwykonawcami oraz oświadczenia o numerze rachunku bankowego.

Dodatkowo stosownie do § 10 ust. 4 pkt 3 zarządzenia 57, w przypadku personelu medycznego zgłaszanego w ofercie oferent obowiązany jest udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych w wykazie osób. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z umów. Ten nowy, obowiązujący dopiero w konkursie ofert na 2014 rok wymóg jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń w zakresie prawdziwości zgłaszanych danych w ofertach we wcześniejszych konkursach ofert, które nie poparte dokumentami potwierdzającymi ten fakt, okazywały się nieprawdziwe, często już po zawarciu umowy z NFZ.

Fundusz nie ma obowiązku prawnego weryfikacji konfliktu personelu poprzez zestawienie zgłaszanego personelu w przedstawianych ofertach. Takie weryfikacje wprawdzie są niekiedy prowadzone, jednak często prowadzą do wielu problemów, w konsekwencji istnieje możliwość weryfikacji tego typu konfliktów wyłącznie w trybie kontroli prawdziwości i prawidłowości danych zgłaszanych w ofercie. Weryfikacje tzw. konfliktów personelu są również utrudnione ze względu na postawę osób wykonujących zawody medyczne, które często oświadczają wielu pracodawcom chęć zatrudnienia w przypadku uzyskania kontraktu, w ten sposób zabezpieczają się na przyszłość, ostatecznie zatrudniając się u tego świadczeniodawcy, który uzyska kontrakt. Fundusz nie żąda na etapie postępowania, faktycznego zatrudnienia personelu (np. na podstawie umowy o pracę), zatem nawet w przypadku kontroli prawdziwości danych złożonych w ofercie weryfikuje tzw. promesy (oświadczenia), które dowodzą o nawiązaniu współpracy takiej osoby z oferentem ubiegającym się o zawarcie umowy. Złożenie przez jedną osobę kilku oświadczeń wielu oferentom wykaże w Funduszu tzw. konflikt personelu, nie będzie jednak świadczyło o nieprawdziwości danych zgłoszonych w ofercie przez konkretnego oferenta.
 
 

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawao i Zdrowie