Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, celem zmiany jest zliberalizowanie przepisów zmienianego rozporządzenia przez umożliwienie czytelnego oznaczania podmiotu lub jego cech indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki jednostki.

Resort podaje, że nowelizacja rozporządzenia ma na celu usunięcie wymogu ostemplowania pieczęcią zakładu opakowania, w którym znajdują się rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie, przez zastąpienie jej oznaczeniem w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci zakładu, zawierającymi nazwę zakładu, jego adres, NIP i numer telefonu.

Szpitale wyszły z sieci, ale nie wszystkie sobie to chwalą - czytaj tutaj>>

 

W jaki sposób działa depozyt?

Obowiązek prowadzenia depozytu rzeczy wartościowych dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Wynika on z art. 39–40 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sposób prowadzenia depozytu wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Zgodnie z przepisami koszty prowadzenia depozytu ponosi podmiot wykonujący działalność leczniczą. W depozycie przechowywane są przekazane przez pacjentów rzeczy wartościowe, za które uważa się w szczególności środki pieniężne i płatnicze, biżuterię, urządzenia elektroniczne, inne przedmioty uznane za wartościowe przez podmiot leczniczy lub pacjenta.

Księga przyjęć i wypisów

Zgodnie z treścią § 27 pkt 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, informację o przyjęciu rzeczy do depozytu, ze wskazaniem nr karty depozytowej, odnotowuje się w księdze głównej przyjęć i wypisów.

Kierownik podmiotu leczniczego wyznacza osoby odpowiedzialne za prowadzenie depozytu:

  • osobę prowadzącą depozyt - do jej obowiązków należy przede wszystkim przyjmowanie oraz wydawanie rzeczy wartościowych z depozytu, a także prowadzenie i przechowanie księgi depozytów;
  • osobę zastępcy - przyjmującą rzeczy wartościowe i wydającą pokwitowania poza godzinami pracy oraz w razie nieobecności osoby prowadzącej depozyt.

Potwierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych oddawanych do depozytu następuje poprzez wydanie pacjentowi karty depozytowej. Na niej dokonuje się opisu rzeczy wartościowych oddanych do depozytu, określając ich cechy indywidualne, w szczególności nazwę, rodzaj, szacunkową wartość, barwę, markę i stan zużycia. W przypadku braku cech indywidualnych dokonuje się odpowiedniej adnotacji w karcie depozytowej. Kartę depozytową podpisuje osoba przyjmująca depozyt oraz pacjent.

Gdy pacjent nieprzytomny, rzeczy też do depozytu

W przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji rzeczy wartościowe należy niezwłocznie przekazać depozytu. Oryginału karty depozytowej nie wydaje się wówczas pacjentowi, lecz przechowuje wraz z przedmiotami oddanymi do depozytu.

Pacjenta zawiadamia się o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu niezwłocznie po ustaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od wydania kwitu depozytowego. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, pacjent składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.

W przypadku trwania okoliczności uzasadniających odstąpienie od wydania kwitu depozytowego, przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do zakładu, kierownik zakładu albo osoba przez niego upoważniona informuje o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta.

Zabezpieczenie rzeczy i ich wydanie

Opakowanie, w którym jest przechowywany depozyt, po wpisaniu do księgi depozytów, przechowuje się w sejfie albo szafie pancernej.

Rzeczy z depozytu wydaje się po okazaniu kwitu depozytowego. Do wydania uprawniona jest wyłącznie osoba prowadząca depozyt, wskazana przez kierownika.