Już pierwsze obrady Zgromadzenia ZWRP po wyborach samorządowych pokazały, że w stowarzyszeniu może być problem. Pierwsze głosowanie dotyczyło wyboru prezesa. Wynik… remisowy: 32:32. Po raz pierwszy więc w historii Związku zdarzyło się, że wpływy polityczne rozłożyły się tu dokładnie po równo.

Czytaj też: Zmiany w organizacji pracy sejmików mogą być ingerencją w niezależność samorządu>>

Najpierw był moment konsternacji, potem drugie głosowanie.  Tym razem udało się uzyskać większość. Co by się jednak stało, gdyby zwycięski kandydat tej większości nie uzyskał i każde kolejne głosowanie przynosiłoby taki sam skutek? Pytanie o tyle zasadne,  że podobne sytuacje mogą się zdarzać w przyszłości.

Niezwykle trudne też w tej sytuacji wydaje się realizowanie przez Związek Województw RP jednego z najważniejszych zadań tego stowarzyszenia, jakim jest reprezentowanie interesów samorządów województw. Tym bardziej, że każdy z obecnych tu obozów politycznych sprawy samorządowe postrzega inaczej i inne widzi sposoby rozwiązywania problemów.

 

Trzeba zbudować współpracę

 - Kluczem będzie zbudowanie nowej współpracy wszystkich stron zrzeszonych w Związku Województw RP – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego i  prezes ZWRP. - Łączy nas idea samorządu i na tym będziemy się skupiać. Taki jest cel istnienia Związku, niezależnie od zmian zachodzących w polityce, tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

- Taki układ wynika z arytmetyki, jaka powstała po wyborach samorządowych – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego i wiceprezes ZWRP. - Może to jest okazja, żeby w naszych działaniach szukać częściej kompromisów i wspólnych mianowników, a jak najmniej polityki. Swoje funkcje pełniłem w różnych okolicznościach i przy różnej politycznej arytmetyce. Nie miałem problemów, aby rzeczowo i merytorycznie współpracować dla dobra lokalnej czy regionalnej społeczności. Jeśli wszystkim taki cel będzie przyświecał, to arytmetyka nie będzie przeszkodą. Przed samorządami wojewódzkimi jest wiele wyzwań. Najbliższe lata wiążą się z realizacją sporej liczby inwestycji, ale także z przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W tym względzie współpraca jest bardzo potrzebna.

Możliwe, że ZWRP przetrwa ten eksperyment. Jeśli nie – przestanie istnieć. A polskie województwa samorządowe będą mówić już nie jednym głosem, lecz wieloma.

Organy Związku

Najwyższym organem Związku Województw jest Zgromadzenie Ogólne, składające się z 64 delegatów. Każde województwo ma tu swoich przedstawicieli w osobie marszałka, przewodniczącego sejmiku i dwóch radnych.

Związek działa w oparciu o Ustawę o stowarzyszeniach oraz Statut ZWRP, który wskazuje w § 20  pkt. 1, żeuchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym”, oraz w § 20  pkt. 2, że „dla wyboru i odwołania prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów.”.

We wskazanej sytuacji głosowanie jest powtarzane do skutku. Zgodnie z § 12  pkt. 2 „Zarząd ZWRP działa do czasu wyboru nowego Zarządu”, dlatego w przypadku nie wybrania nowego zarządu, kierowanie Związkiem kontynuuje  Zarząd dotychczasowy.

Zobacz też w LEX:

 Porządek obrad rady jst

Standardy głosowania jawnego organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego