Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z lutego 2018 r. w sprawie odwołania zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że 24 maja 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, która wprowadziła istotne zmiany w funkcjonowaniu organów funduszu, których następstwem było powołanie nowych członków rad nadzorczych. Zarząd województwa postanowił jednak zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Czytaj także: NSA: Uchwały rady nadzorczej funduszu mogły zapadać jednogłośnie >>>

Zarząd województwa jest związany wnioskiem 

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który uznał, że skarga nie jest zasadna. W ocenie sądu, objęta zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym uchwała zarządu województwa z lutego 2018 r. została podjęta bez podstawy prawnej. Zgodnie bowiem z art. 400j ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (poś), zarządy wojewódzkich funduszy stanowią ich prezesi albo prezesi i zastępcy, którzy są powoływani i odwoływani przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych funduszy. Ponadto art. 400j ust. 2a poś stanowi, że jeżeli decyzja w tym przedmiocie nie zostanie podjęta w terminie 7 dni od doręczenia wniosku, to powołania dokonuje rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu. WSA uznał, że przytoczone wyżej przepisy jednoznacznie wskazują, że zarząd województwa może działać wyłącznie na wniosek i zgodnie z jego treścią. Zatem kompetencję do wysuwania kandydatów na powoływanie i odwoływanie członków zarządu funduszu mają jedynie rady nadzorcze.

 

Organy funduszu działają samodzielnie 

Uprawnienia zarządu województwa zostały ściśle określone w art. 400j poś i nie wynika z nich, że może on dokonywać oceny kandydatów na członków zarządu funduszu, czy też podejmować uchwał w sprawach personalnych bez wniosku rady nadzorczej funduszu. Sąd podkreślił także, że zgodnie z art. 400 ust. 2 i 3 poś, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi, a nie samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to, że ich organy są samodzielne i funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy. Natomiast zgodnie z art. 400j ustawy poś zarząd województwa nie może ingerować w sprawy personalne, które należą do rady nadzorczej funduszu

Zarząd funduszu został już raz odwołany 

Sąd uznał zatem, że uchwała z lutego 2018 r. w sposób istotny naruszyła art. 400j ust. 2 poś, ponieważ dokonano odwołania, które było niezgodne z wnioskiem zawartym w uchwale rady nadzorczej funduszu. W uchwale tej wystąpiono bowiem z wnioskiem o odwołanie jednoosobowego zarządu, który funkcjonował od 22 września 2017 r. Natomiast zarząd województwa odwołał kilku członków, którzy pełnili te funkcje przed tą datą, ponieważ uznał, że powołanie z września 2017 r. zostało przeprowadzone w sposób wadliwy. Sąd zaznaczył jednak, że przedmiotem kontroli nie jest uchwała z września 2017 r., którą rada nadzorcza funduszu powołała nowy zarząd i wygasiła kadencje jego dotychczasowych członków. WSA podkreślił jednak, że zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, mandaty dotychczasowych członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wygasają z dniem powołania nowego zarządu. Skoro nowy zarząd został powołany 22 września 2017 r. to i w tym dniu wygasły mandaty jego dotychczasowych członków. Oznacza to, że zarząd województwa nie mógł jeszcze raz – 8 lutego 2018 r. - odwołać tego zarządu. W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę. 

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 419/18