Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek. Można to zrobić w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą, a od października - także online.

Czytaj też: Od października wniosek o 500+ dla niesamodzielnych także online >

Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl, jest również dostępny w salach obsługi klientów w placówkach ZUS.

 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć?

Do wniosku o świadczenie uzupełniające trzeba dołączyć:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo

Jeśli ZUS ma takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej – nie trzeba go dołączać.

Jeśli wnioskujący ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – potrzebny będzie również dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

  •     orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  •     orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli osoba składająca wniosek nie ma orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku musi dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz – jeśli posiada – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.: kartę badania profilaktycznego czy dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Czytaj w LEX: Kto ma dodatek pielęgnacyjny, zasiłku pielęgnacyjnego już nie dostanie >

 

Kto może ubiegać się świadczenie uzupełniające dla niesamodzielnych?

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Już przed wejściem w życie nowych przepisów w oddziałach ZUS przyjmowano wnioski o przyznanie świadczenia, ale ich rozpatrywanie rozpocznie się 1 października.

 

W jakim czasie ZUS wyda decyzję?

Wnioski złożone przed 1 grudnia 2019 roku będą rozpatrywane w ciągu 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Po tym terminie decyzje mają być wydawanie w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Bardzo istotne z punktu widzenia czasu rozpatrywania wniosku jest pozostawienie wraz z wnioskiem telefonu kontaktowego, tak by Zakład mógł jak najszybciej wezwać na badanie do lekarza orzecznika. To może znacząco przyspieszyć czas wydania decyzji. ZUS będzie zapraszał na badania już od pierwszych dni października.

Sprawdź w LEX: Czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wlicza się do dochodu w związku z ubieganiem się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej? >

 

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli:

  •     uprawniony nie ma prawa do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
  •     ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

Jeśli pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących  świadczeń.

Z szacunków Zakładu wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Sprawdź w LEX: Gdzie osoba niepełnosprawna o znacznym stopniu niepełnosprawności, która pobiera zasiłek stały z GOPS ma się ubiegać o "świadczenie 500+" dla osoby niepełnosprawnej? >