Z szacunków ZUS wynika, że do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób. Ok. 600 tys. osób z tej grupy będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji. Do tej pory wpłynęło już 109 tys. wniosków, złożonych w formie papierowej.

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Sprawdź w LEX: Czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wlicza się do dochodu w związku z ubieganiem się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej? >

Na początku października wnioski o tzw. świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych będzie można złożyć także przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską). Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

Sprawdź w LEX: Gdzie osoba niepełnosprawna o znacznym stopniu niepełnosprawności, która pobiera zasiłek stały z GOPS ma się ubiegać o "świadczenie 500+" dla osoby niepełnosprawnej? >

Bardzo istotne z punktu widzenia czasu rozpatrywania wniosku jest pozostawienie wraz z wnioskiem telefonu kontaktowego, tak by Zakład mógł jak najszybciej wezwać na badanie do lekarza orzecznika. To może znacząco przyspieszyć czas wydania decyzji. ZUS będzie zapraszał na badania już od pierwszych dni października.

Czytaj w LEX: Kto ma dodatek pielęgnacyjny, zasiłku pielęgnacyjnego już nie dostanie >

W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS będzie miał nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Czytaj też: Więcej czasu na rozpatrzenie wniosków o 500 plus dla niepełnosprawnych >>>