Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212, dalej jako nowelizacja ) jako dochód traktowane będą przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 27 (skala podatkowa), art. 30b (dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), art. 30c (podatek liniowy od działalności gospodarczej) i art. 30e (dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości). Dodatkowo za dochody uznane będą także stypendia doktoranckie i habilitacyjne, sportowe (przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom. Również pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana na podstawie art. art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz pomoc materialna określona w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) traktowana będzie jako dochód.

Pisaliśmy o tym również:
Zmiany w postępowaniu w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2012 r.
Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 1 stycznia 2012 r.

Zmianie uległy definicje dochodu rodziny i dochodu członka rodziny. Dochód członka rodziny stanowi przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Suma dochodów członków rodziny składać się będzie na dochód rodziny. Ustawodawca rozszerzył również katalog okoliczności traktowanych jako uzyskanie dochodu - wliczane są w to również: uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Analogicznie, utrata wymienionych świadczeń traktowana jest jako utrata dochodu, podobnie jak utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Zmianie uległo brzmienie art. 5 ust. 4 w związku ze zmianą definicji dochodu. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

@page_break@

Kluczowe znaczenie w nowelizacji mają wprowadzone ustępy 4a i 4b art. 5 u.ś.r. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w celu ustalenia wysokości dochodu uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Inaczej mówiąc, jeżeli przykładowo rodzina w roku poprzedzającym okres zasiłkowy rozpoczęła pracę np. z dniem 1 czerwca i uzyskała dochód w wysokości 1000 zł miesięcznie, to osiągnięty dochód dzielony będzie przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany (7) Dochód rodziny wynosić będzie zatem 1.000 zł (7.000 zł /7=1.000 zł). W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2012 osiągnięty dochód dzielony byłby przez 12 i wyniósłby 583 zł.

Natomiast w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. A zatem jeżeli rodzina w roku poprzedzającym okres zasiłkowy uzyskiwała np. do 31 marca dochód w wysokości 1000 zł miesięcznie, a następnie od dnia 1 listopada rozpoczęła nową pracę i uzyskuje dochód w wysokości 1500 zł miesięcznie, przy ustalaniu dochodu nie bierze się pod uwagę dochodu uzyskiwanego do 31 marca (jest to dochód utracony). Otrzymywany od 1 listopada nowy dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany (1500*2=3.000 zł/2=1.500 zł). Według stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2012 r., uzyskiwany do 31 marca dochód należałoby potraktować jako dochód utracony, a uzyskiwany od listopada dochód podzielić przez 12 (3.000 zł /12=250 zł).

Przedstawione powyżej zmiany pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian w zakresie procedury ustalania dochodu. Służą temu dodane nowelizacją ust. 6 i 7 art. 24 u.ś.r. Zgodnie z nimi, w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Natomiast w przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)


Pisaliśmy o tym również:
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r.
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - przyznanie zasiłku rodzinnego