W zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych nowelizacja dotyczy zagadnień:
1) pojęcia dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych, określenia sposobu jego ustalania oraz katalogu przesłanek utraty i uzyskania dochodu;
2) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
3) prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
4) sposobu postępowania w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Z kolei zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczą kwestii:
1) sposobu ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz katalogu przesłanek utraty i uzyskania dochodu;
2) zmian w zakresie koordynacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej;
3) regulacji dotyczącej rozliczenia wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku zmiany wysokości zasądzonych alimentów;
4) sposobu postępowania w przypadku zgonu osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
5) sposobu postępowania w zakresie ustalania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała alimenty;
6) wprowadzenia nowych rozwiązań w procedurze zatrzymywania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego przez wprowadzenie trybu odwoławczego oraz realizację zasady proporcjonalności;
7) utworzenia przez ministra właściwego do spraw rodziny rejestru centralnego obejmującego dane dotyczące osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wartości udzielonych świadczeń.

Pisaliśmy o tym również:
Zmiany w postępowaniu w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2012 r.
Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 1 stycznia 2012 r.

Nadrzędnym celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt P 45/08 (Dz. U. Nr 108, poz. 910) , w którym Trybunał orzekł niezgodność z Konstytucją RP § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) , który brzmiał: „Nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed zgłoszeniem wniosku o zasiłek, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.” oraz z dnia 22 września 2009 r. w sprawie o sygn. akt P 46/07 (Dz. U. Nr 159, poz. 1261) odnoszącego się do kwestii zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Zmiany wynikają również z konieczności dostosowania przepisów ustaw do zmian wynikających z prawa podatkowego oraz europejskiego.

Zgodnie z art. 5 nowelizacji, wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 6, (w artykule tym zawarte są zmiany art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych regulującego zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 14 września 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)
Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt P 45/08 (Dz. U. Nr 108, poz. 910)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
 
Pisaliśmy o tym również:
Nowe zasady postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - przyznanie zasiłku rodzinnego 
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - zasady obliczania dochodu