Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212, dalej jako nowelizacja ) wprowadziła pewne zmiany w zakresie postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Od 1 stycznia 2012 r. uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do otrzymania świadczeń będą także osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Nowej definicji dochodu wprowadzonej nowelizacją odpowiadać mają natomiast informacje podawane we wniosku, do którego dołączone będzie musiało być dodatkowo zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Pisaliśmy o tym również:
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - zasady obliczania dochodu 
Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 1 stycznia 2012 r.

Nowelizacja rozszerza również możliwości stosowania wywiadu w celu sprawdzenia okoliczności warunkujących przyznanie bądź odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Właściwy organ będzie mógł stosować wywiad nie tylko względem osób ubiegających się o świadczenie, ale również w stosunku do osób już je pobierających. Ponadto w postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych z wnioskiem o uzyskanie niezbędnych informacji z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego będzie mógł wystąpić nie tylko kierownik ośrodka pomocy społecznej, ale też kierownik innej jednostki organizacyjnej gminy oraz inna osoba, jeżeli taki wniosek zgłosi kierownik jednostki organizacyjnej gminy.

Od 1 stycznia 2012 r. w przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, wygasają należności z tego tytułu. Dotyczy to zarówno należności głównej jak i odsetek.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212)

Pisaliśmy o tym również:
Nowe zasady postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - przyznanie zasiłku rodzinnego