Projektowane rozporządzenie zastępujące rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) modyfikuje dotychczasowe rozporządzenie na skutek zmian spowodowanych koniecznością dostosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) , ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.) , ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) , ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) .

Proponowane zmiany modyfikują wynikający z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych zaświadczenia o dochodzie, zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczenia o braku propozycji zatrudnienia, zaświadczenia pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia – wprowadzając możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego ww. stany. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W projektowanym rozporządzeniu przewidziana została możliwość (obok obowiązku dołączenia stosownych zaświadczeń) złożenia oświadczenia, potwierdzającego stany faktyczne, takie jak:
- uczęszczanie osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
- brak propozycji zatrudnienia,
- termin urlopu wychowawczego i okres, na jaki został udzielony,
- okres zatrudnienia,
- uzyskanie dochodu i jego wysokość.

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe załączniki, które zostały dostosowane do wymogów zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zmiany dotychczasowych wniosków i oświadczeń polegają m. in. na wprowadzeniu klauzul o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz nowego wzoru oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

W projektowanym rozporządzeniu uwzględnione zostały również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Od 1 września 2011 r. zamiast dwóch identyfikatorów, tj. numeru NIP i PESEL w danych identyfikacyjnych, dotyczących osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, obowiązującym identyfikatorem jest jedynie numer PESEL. W razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 17 października 2011 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)