Sejm uchwalił w sobotę rano tzw. ustawę pomocową, której przepisy mają łagodzić negatywne skutki rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa. Akt zgodnie z rządowymi propozycjami przewiduje zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Według Ministerstwa Klimatu, przepisy mają usprawnić gospodarowanie odpadami, w tym odpadami medycznymi, wytwarzanymi w trakcie występowania epidemii koronawirusa. Decyzją wojewody będzie możliwość odstąpienia od przepisów dotyczących zagospodarowania czy transportu odpadów w trakcie trwania stanu epidemii.

 

Lista spalarni do 31 grudnia

Rozporządzenie określające (zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy o odpadach) listę instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, miało zostać po raz pierwszy wydane do 31 lipca 2020 r. Termin ten wydłużono teraz do 31 grudnia, co wynika z konieczności pozyskania kompletnych danych dotyczących mocy przerobowych istniejących instalacji do  termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z ich przetworzenia. 

Ponadto w przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,  wojewoda może wydać,  w  drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami podmiotom, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2., czyli m.in. samorządom.

Czytaj też: Spalanie odpadów w epidemii konieczne, ale trzeba doprecyzować zasady>>

W przypadku odpadów komunalnych polecenie wojewody może także dotyczyć

  1. przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  2. składowania  lub  termicznego  przekształcania  odpadów  komunalnych  bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania.

 

Wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Zmiana ustawowa upoważnia wojewodów do wydawania decyzji o zawieszeniu selektywnego zbierania odpadów lub spalania i składowania bez przeprowadzenia wstępnych procesów odzysku.