Z dniem 28 listopada 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz.U. poz. 1870).

Konieczność wydania rozporządzenia wynikła ze zmiany kompetencji organów w zakresie procedury repatriacyjnej, uregulowanej w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1392, ze zm.). Kompetencje Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w zakresie spraw związanych z procedurą repatriacyjną, na mocy ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 120, poz. 818), przejął minister właściwy do spraw wewnętrznych.

W wyniku nowelizacji zmienione zostały § 3 i § 10 znowelizowanego rozporządzenia, w których Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców zastąpiono ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Ponadto uchylony został § 2 ust. 5 rozporządzenia, zgodnie z którym wojewoda składa ostatni wniosek o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej nie później niż w terminie do dnia 30 września roku budżetowego. Ponadto zmodyfikowano sposób liczenia 30-dniowego terminu do dokonania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”.


Zmienione zostały również terminy składania następujących wniosków: (1) starosty o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów (§ 6 ust. 1), (2) gminy o udzielenie dotacji celowej w związku z zapewnieniem repatriantowi lokalu mieszkalnego (§ 8 ust. 1), (3) gminy o udzielenie dotacji celowej w związku z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta (§ 12 ust. 1).

Dotychczasowy termin 30-dniowy zastąpiony został terminem 120-dniowym. Wskazane wnioski mogą być składane nie później niż do dnia 15 września roku budżetowego (dotychczas - do 30 września).


Jednocześnie zmieniony został moment rozpoczęcia biegu terminu do wypłaty przez wojewodę dotacji celowej gminie realizującej zadanie wynikające z art. 21 ustawy o repatriacji - z dnia otrzymania od gminy wniosku o udzielenie dotacji na dzień podpisania porozumienia o wypłatę dotacji między wojewodą a gminą.

Zobacz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz.U. poz. 1870) w serwisie Prawo.pl>>>