Z dniem 2 grudnia 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. poz. 1884). Celem nowelizacji jest wykonanie obowiązku nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej przez art. 2 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), polegającego na dostosowaniu krajowych regulacji dotyczących europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) do standardów zagwarantowanych na poziomie znowelizowanego rozporządzenia UE.

Wprowadzone przez nowelizację zmiany obejmują:
- doprecyzowanie zasad zakładania i przystępowania do EUWT oraz funkcjonowania EUWT;
- dostosowanie przepisów ustawy EUWT do wprowadzonego mechanizmu milczącej zgody na przystąpienie do EUWT;
- dostosowanie terminologii do zmian przyjętych w Traktacie Lizbońskim;
- określenie zasad postępowania w przypadku zmiany konwencji EUWT;
- doprecyzowanie regulacji dotyczących prowadzenia rejestru EUWT (wprowadzono zasadę, że rejestr jest jawny i prowadzony w postaci elektronicznej);
- doprecyzowanie zasad wykonywania uprawnień państwa członkowskiego wynikających z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 1082/2006.

Nowe przepisy przewidują, że w przypadku EUWT, do którego przystąpi Rzeczpospolita Polska lub władze na szczeblu krajowym, udział w ugrupowaniu będzie realizowany poprzez upoważniony przez Radę Ministrów i wskazany w uchwale Rady Ministrów organ administracji rządowej.

Zgodnie z nowymi przepisami na przystąpienie do ugrupowania organu administracji rządowej zgodę wyraża, w drodze uchwały, Rada Ministrów. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego decyzję o przystąpieniu do ugrupowania podejmuje w drodze uchwały organ stanowiący bezwzględną większością głosów ustawowego składu. Zgoda na przystąpienie do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego, jak również podmiotu prawa publicznego, przedsiębiorstwa publicznego albo przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1082/2006, będzie wydawana przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

Decyzja o wyrażeniu zgody zawierała będzie zatwierdzenie konwencji ugrupowania. Niewydanie decyzji w terminie określonym w art. 4 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia 1082/2006 oznaczać będzie wyrażenie zgody na przystąpienie do ugrupowania i zatwierdzenie jego konwencji.