Rozporządzenie to wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych dostępny jest TUTAJ.

W lokalu wyborczym ma przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1osoba na 4 m2 powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej. Co najmniej 1,5 m odstępu musi być między stanowiskami pracy poszczególnych członków komisji.

 


Wentylacja i wietrzenie konieczne

Wietrzenie lokalu ma się odbywać przynajmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut. Zalecana jest stała praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony. Przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk.

Klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz inne powierzchnie, które mogą być dotykane mają być przemywane płynem do dezynfekcji.

Można głosować korespondencyjnie, ale uwaga na zagrożenia >>

Bez vacatio legis

Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w lokalu obwodowej komisji wyborczej.

Z uzasadnienia projektu wynika, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Odstąpienie od vacatio legis jest spowodowane koniecznością jak najszybszego podjęcia prac nad odpowiednim doborem i przystosowaniem lokali przeznaczonych na siedzibę obwodowej komisji wyborczej oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu dostępu do środki ochrony osobistej dla członków tych komisji.