W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała informację z instrukcją, jak to zrobić.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego na pierwszą i drugą turę

W przypadku  głosowania  w kraju zamiar  głosowania  korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Czytaj też: Dopisanie do spisu wyborców i wpisanie do rejestru wyborców jest możliwe przez internet >

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Oznacza to, że w przypadku ewentualnego  przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia zagranicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w    warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Gdzie zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie  elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. imię ojca;
 3. datę urodzenia;
 4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 5. wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
 6. wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5 urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać:

 1. nazwisko imię (imiona);
 2. imię ojca;
 3. datę urodzenia;
 4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 5. adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą;
 6. adres  zamieszkania  wyborcy  w  kraju,  tj.miejsce wpisania  wyborcy w  rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo zagranicą);
 7. numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w  których  dowód  osobisty  jest  wystarczającym  dokumentem  do przekroczenia granicy,  w  miejsce  numeru ważnego  polskiego  paszportu  można  podać  numer ważnego dowodu osobistego);
 8. adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula;
 9. wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-8 konsul wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej. Zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną pozostawione się bez rozpoznania.