Czy załącznik graficzny do decyzji o warunkach zabudowy powinien być podpisany przez organ wydający (wójta, burmistrza)?

Odpowiedź

W świetle orzecznictwa skoro decyzja o warunkach zabudowy zawiera dwie części składowe (opisową i graficzną), to te dwie części powinny być podpisane przez organ wydający decyzję (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Brak podpisania załącznika graficznego stanowi wadę, jednak nie jest to kwalifikowana wada prawna skutkująca stwierdzeniem nieważności decyzji w trybie art. 156 § 1 pkt 2
Kodeksu postępowania administracyjnego .

Uzasadnienie

W myśl art. 54 w związku z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy określa między innymi linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, (co do zasady 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000). O integralnym charakterze załącznika graficznego do decyzji, który winien posiadać formę przewidzianą przepisami prawa stanowi aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych szczebla wojewódzkiego (wyrok WSA z dnia 26 lipca 2007 r. II SA/Kr 13/06 oraz wyrok WSA z dnia 22 czerwca 2007 r., II SA/Kr 1116/05). Uchybienia w tym zakresie oceniane są przez sądy jako naruszenie prawa skutkujące uchyleniem decyzji administracyjnych podlegających kontroli, a prezentowany był także pogląd (nie przyjęty w orzecznictwie), iż brak załącznika graficznego oceniano nawet jako kwalifikowaną wadę prawną (rażące naruszenie prawa). Generalnie, wymogi jakim winna odpowiadać ze względów formalnych każda decyzja, w tym mająca za przedmiot ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu określił ustawodawca w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego , który przewiduje, że decyzja winna zawierać między innymi podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. W szczególności w orzeczeniu WSA z dnia 2 czerwca 2006 r., II SA/Kr 2933/02 zauważono, że w sytuacji, w której integralną częścią decyzji czyni się dokument, nie objęty jej treścią, mający postać załącznika, należy uznać iż także ten dokument traktowany jako integralna część decyzji musi zostać opatrzony podpisem osobę reprezentującą organ administracyjny wydający decyzję. Warto w tym miejscu zauważyć, że NSA w wyroku z dnia 11 grudnia 2007 II OSK 1680/06 dostrzegając wadliwość tego rodzaju decyzji nie podzielił jednak oceny co do nieistnienia decyzji z powodu niepodpisania załącznika graficznego. Decyzja nieistniejąca to decyzja, która nie została podpisana przez organ lub upoważnionego pracownika organu do wydania decyzji. Podpisanie decyzji w niewłaściwym miejscu struktury decyzji nie prowadzi do jej nieistnienia.

Trafnie istotę wady braku podpisu załącznika graficznego oddaje także wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2007 r. II OSK 920/06, w którym stwierdzono, że "rozpatrując kwestię podpisu na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w kontekście wady kwalifikowanej stanowiącej rażące naruszenie prawa skutkujące nieważnością decyzji (art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ) należy stwierdzić, iż sam brak podpisu na załączniku nie stanowi rażącego naruszenia art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego . Przepis art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego reguluje przede wszystkim kwestię podpisu na decyzji jako jej niezbędnego składnika. Podpis jest przesłanką istnienia decyzji. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu odsyła w swojej treści do załącznika graficznego, który winien być opisany w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do jego związku z decyzją. W tym przypadku to decyzja określa jaki dokument stanowi jej załącznik, a nie odwrotnie. Załącznik powinien zaś być tak opisany, aby nie powstawały wątpliwości co do jego związku z określoną decyzją. Brak podpisu organu gminy na jednym bądź obu dokumentach nie stanowi sam w sobie rażącego naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem z tego powodu nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Brak jedynie podpisu organu wydającego decyzję na załączniku graficznym przy istniejących pozostałych adnotacjach pozwala zidentyfikować dokument jako załącznik do konkretnej decyzji. Zatem niepodpisanie adnotacji poczynionej na załączniku może być oceniane w kategoriach naruszenia prawa, które jednakże nie będzie naruszeniem kwalifikowanym, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ".Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)