Rozporządzenie reguluje zakres danych udostępnianych z CEEB podmiotom (poza właścicielem budynku lub lokalu), które są do tego upoważnione ustawowo jak m.in. organy Inspekcji Ochrony Środowiska, nadzoru budowlanego, GUS, organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, starostom, wojewodom, sejmikom województwa, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz regionalnym dyrektorom ochrony środowiska udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków , uwzględniając właściwość miejscową danego organu. Czyli dane w zakresie:

  • a) źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
  • b) źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,
  • c) źródła spalania paliw, 

Natomiast marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–h ustawy, czyli oprócz danych powyższych także dane w zakresie:

  • d) przeprowadzonej kontroli,
  • e) przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej oraz zwrotu takich premii,
  • f) ulgi podatkowej, 
  • g) udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania: przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych, odnawialnych źródeł energii, innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,
  • h) przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie: dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie.

Ośrodki pomocy społecznej oraz centra usług społecznych mogą z kolei pozyskiwać z CEEB dane i informacje, o których mowa w punktach: a), b) c) h).