Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska

Najważniejsze rozwiązania

 • Określone zostały limity wydatków związane z przepisami, które implementują wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych.
 • Zmieniona zostanie definicji stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.
  - Chodzi o uniezależnienie podziału Polski na strefy od danych demograficznych GUS, w przypadku miast posiadających ok. 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie  utrzymane zostanie 46 stref w kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.
 • Zmieniony zostanie termin przekazania przez zarządy województw, do ministra klimatu i środowiska, informacji o przyjęciu uchwały sejmiku województw programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.
 • Minister klimatu i środowiska będzie mógł wydać rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań związanych z oceną dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych oraz sposobów postępowania z niepewnością pomiarową.
 • Uszczelniony zostanie system zarządzania jakością powietrza.
  - Chodzi o  określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza.
  - Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy określające możliwość nałożenia kary pieniężnej na samorząd gminny i samorząd powiatowy za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych, które określone są w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych.

 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Czytaj także: Sejm uchwalił dostosowanie przepisów dotyczących hałasu do prawa UE>>