Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne  ogranicza obowiązek planowania i finansowania oświetlenia dróg przez gminy oraz dokonuje podziału tego finansowania pomiędzy gminy a zarządcę dróg krajowych, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zgodnie z projektem, obowiązek opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. Obecnie opłaty te ponosi gmina.

Projekt przewiduje, że gminy będą nadal zobowiązane do planowania i finansowania oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym wyłącznie w sytuacji, gdy są one przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów i wymagają odrębnego oświetlenia (np. z uwagi na ścieżki rowerowe, chodniki).

Zdaniem wnioskodawców projekt zmniejszy koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków GDDKiA o ok. 100 mln zł rocznie.

Projekt wpłynął do Sejmu 4 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 11 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 9 kwietnia 2015 r. Na środowym posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Dorota Rutkowska. W związku ze głoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do prac w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.