Dodatek emerytalny dla sołtysów wprowadziła ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.  Ustalona w ustawie  kwota 300 złotych miesięcznie ma podlegać corocznej waloryzacji (od 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W Monitorze Polskim opublikowano komunikat prezes KRUS  Aleksandry Hadzik w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Jak wskazano w komunikacie od 1 marca wysokość świadczenia wzrośnie o 36,36 zł i od 1 marca będzie wynosić 336,36 zł.

W 2024 r. na wypłatę świadczeń zabezpieczono kwotę 162 mln 852 tys. zł. Jak otrzymać świadczenie wyjaśniamy krok po kroku w tekście: Dodatek emerytalny dla sołtysów, jak go otrzymać?

Zobacz wzór dokumentuWniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa >

Ustawa określa warunki otrzymania tego świadczenia. Uzyskają go osoby, które:

  1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Zgodnie z ustawą, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Wniosek o ten dodatek do emerytury złożyło już prawie 35 tys. osób.

Sprawdź w LEX: 

Czy wójt może upoważnić pracownika do wydania zaświadczenia potwierdzającego pełnienie w danym okresie przez daną osobę funkcji sołtysa? >

Czy wydanie zaświadczenia przez wójta, potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa podlega opłacie skarbowej? >

Czy sołtys może zrzec się przysługującej mu diety? >>>

Czytaj w LEX: Problematyka ustalania wysokości diet radnych i sołtysów >>