Beneficjentem pierwszej dotacji z NFOŚiGW w wysokości 934,8 tys. zł jest Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w Katowicach z projektem pn. Inwentaryzacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnią, w rejonach zlikwidowanych kopalń rud metali kolorowych.

Opracowanie na temat szybów

Prace inwentaryzacyjne obejmą zlikwidowane górnicze wyrobiska powstałe po wydobyciu rudy cynku, ołowiu i żelaza na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Podobne działania obejmą województwo dolnośląskie, gdzie wydobywano rudy miedzi i uranu – z wyłączeniem już zinwentaryzowanych w latach 2015-2016 wyrobisk w rejonie Wałbrzycha i Nowej Rudy.

W dokumentacji inwentaryzacyjnej ma znaleźć się analiza uwarunkowań co najmniej 1000 wyrobisk. W wyniku przeprowadzonych prac ma powstać opracowanie naukowo-badawcze na temat szybów i zmian gruntowych oraz merytoryczna baza danych. Termin zakończenia projektu przewidziano na wrzesień 2020 r.

Dotacja na odwodnienie

NFOŚiGW przekazał drugą dotację w wysokości 348 815 zł Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.) w Bytomiu. Spółka Restrukturyzacji Kopalń jako beneficjent przeprowadzi przedsięwzięcie pn. Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77. Będą to działania naprawcze w związku z wcześniejszą działalnością Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze.

Zobacz ustawę Prawo geologiczne i górnicze

Powstała szkoda górnicza w postaci obniżenia terenu powoduje podniesienie poziomu wód gruntowych i zawodnienie podczas okresowego zalewania wodami opadowymi. Rekultywacja ma istotne znaczenie wobec planowanej w tamtym rejonie inwestycji, która ma być umiejscowiona pomiędzy ul. Św. Wojciecha i nasypem kolejowym.

Samorządy mogą korzystać z dokumentacji

Dofinansowanie zostanie przekazane przez NFOŚiGW ze środków programu priorytetowego pn. Geologia i górnictwo, Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin, który wpisuje się w politykę ekologiczną kreowaną przez Ministerstwo Środowiska.

Inwentaryzacyjne działania tego typu są dofinansowywane przez NFOŚiGW od kilku lat. W latach 2011-2012 opracowano „Metodykę oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych na terenie zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych”, która posłużyła m.in. do zbadania Zagłębia Dąbrowskiego. Dotychczas wykonana dokumentacja została przekazana do WUG w Katowicach i jest także w posiadaniu NFOŚiGW.

Instytucje samorządowe z terenów, na których prowadzono badania, zostały poinformowane o możliwości korzystania ze zgromadzonych danych. Informacje te mogą przydać się samorządowcom zarówno w działaniach na rzecz ochrony środowiska, jak i w zakresie niwelowania ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego wynikających z przemieszczeń i zmian terenowych. Dokumentacja może również pełnić ważną rolę w gminnych procesach prawidłowego planowania i gospodarki przestrzennej w miejscach, gdzie znajdują się wyrobiska.