Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Jaki jest właściwy organ do wydania pozwolenia na usunięcie drzew z terenu oznaczonego jako Tk (trakt kolejowy) linii kolejowych pod inwestycję niezwiązaną z remontem ani przebudową kolei?


Jest to inwestycja związana z budową linii elektroenergetycznej.

Odpowiedź:

Organem właściwym do usunięcia drzew z terenu innego niż leśny, także będącego jednocześnie terenem zamkniętym, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p., jeżeli drzewa przeznaczone do usunięcia są innymi drzewami niż te, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu (art. 83 ust. 6 pkt 8 u.o.p.).


W przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 6 pkt 8 u.o.p., organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta.

Gdyby przedmiotowe drzewa rosły na terenie leśnym, to ich wycinka odbywałaby się w oparciu o ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.), tzn. drzewa musiałyby zostać ocechowane, aby można je było legalnie wyciąć.


Uzasadnienie:

Do drzew usuwanych w związku z budową linii elektroenergetycznej nie ma zastosowania art. 86 ust. 1 pkt 8 u.o.p. W tej kategorii ustawodawca ujął drzewa inne niż wskazane w tym przepisie.

Fakt, iż np. drzewa miałyby być usuwane z terenu zamkniętego, nie wpływa na kompetencję organów w zakresie wydawania decyzji zezwalającej na wycinkę wskazanych w u.o.p. Nie ma również znaczenia stan prawny nieruchomości, z której są usuwane drzewa.

Na wyrąb drzew z lasu nie wydaje się zezwoleń. W przypadku lasu należącego do innego podmiotu niż Skarb Państwa podstawą do wyrębu drzew jest uproszczony plan urządzenia lasu (UPUL zatwierdza starosta), a w przypadku usuwania drzew z lasu Skarbu Państwa podstawą wycinki jest plan urządzenia lasu (plan urządzeniowy dotyczący lasów państwowych zatwierdza minister). Jeśli las leży na terenie zamkniętym, nie jest potrzebne dodatkowe uzgodnienie czy zezwolenie RDOŚ.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.