W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15 samorządów. Wszyscy obecni uznali inicjatywę za bardzo słuszną i deklarowali daleko idącą pomoc w poparciu i zbieraniu podpisów pod inicjatywą obywatelską. Prelegenci - Tomasz Bystroński - koordynator krajowy i Andrzej Pyziak - Wójt Gminy Rudniki - członek Zarządu ZGW RP poinformowali, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs ofert na wykonanie projektu Ustawy o subwencji ekologicznej. Inicjatorzy starają się o subwencję dla gmin położonych na terenach chronionych w kwocie ok. 1mld zł.

W najbliższym czasie przewiduje się następne zebrania regionów. Pytania należy kierować na adres e-mail tbystronski@zgwrp.org.pl