Przedmiotowe oznakowanie umieszczane na skrzyżowaniach, wykonane ma być na stalowym słupku do którego będą przytwierdzone tabliczki z nazwami ulic.

Odpowiedź

Ustawienie oznakowania nazw ulic, nawet w postaci umieszczanych na skrzyżowaniach słupków stalowych z nazwami ulic, zakwalifikować należy jako wykonywanie robót budowlanych/budową określonego obiektu budowlanego/względnie montażem. Z punktu widzenia formalnego należy więc stwierdzić, że wykonanie tego rodzaju oznakowania ulicy wymagać będzie uzyskania dla każdego oznaczenia z osobna decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowi o tym art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. Z drugiej strony zdaje się to być całkowitym nonsensem praktycznym, stąd też logicznie rzecz ujmując najlepiej byłoby zakwalifikować przedmiotową inwestycję jako budowa obiektów małej architektury, które zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 22 pr. bud. zwolnione są z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. oraz obowiązku zgłoszenia. Zgodnie z pr. bud. obiektem małej architektury jest obiekt niewielki obiekt budowlany (niebędący budynkiem ani budowlą), w szczególności (lecz nie ograniczając do) obiekty kultu religijnego, użytkowe, rekreacyjne i służące utrzymaniu porządku. Choć nie wynika to bezpośrednio z przepisów, a w konkretnym stanie faktycznym brak jest określonego, jednoznacznego orzecznictwa, to należy stwierdzić, że tego rodzaju obiekty (słupki z nazwami ulic) najbliższe w swej definicji będą właśnie obiektom małej architektury.