Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, dalej jako ustawa ) zawarcie umowy o odbieranie bądź odbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości możliwe jest jedynie z przedsiębiorcą wyłonionym w zorganizowanym w tym celu przetargu. Ze strony gminy umowę taką zawiera wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Odstępstwo od powyższej reguły może spowodować poważne konsekwencje dla gmin. W interpretacji przepisów ustawy zamieszczonych na stronach Ministerstwa Środowiska podkreślono, iż za niezorganizowanie przetargu grozi kara od 10 000 do 50 000 zł. Ponadto wskazano, że art. 6g. ustawy wskazuje, że do przetargów w zakresie nieuregulowanym ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie stosuje się Prawa zamówień publicznych .

Niemniej ustawodawca przewidział jeden wyjątek od powyższej zasady. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, ale w celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z Prawem zamówień publicznych .

W interpretacji Ministerstwa Środowiska podkreślono również, iż gminne jednostki organizacyjne również będą mogły odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Muszą być jednak spełnione w tym celu dwa warunki:
- jednostka taka musi być wyłoniona w drodze przetargu, podobnie jak każdy inny przedsiębiorca, oraz
- musi zostać przekształcona w spółkę prawa handlowego aby móc przystąpić do przetargu.

Należy także pamiętać, że nieco inne zasady obowiązują przy wyborze podmiotu, którego zadaniem będzie budowa, utrzymanie lub eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Więcej na ten temat w artykule: Kiedy gmina nie musi organizować przetargu na budowę, utrzymanie lub eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych?

Pełna treść interpretacji dostępna jest na stronach Ministerstwa Środowiska.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska przygotowało publikację "Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi". W publikacji przedstawiono założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz konsekwencje wprowadzenia zmian w związku z przejęciem władztwa nad odpadami komunalnymi przez gminy i objęciem systemem wszystkich ich mieszkańców.

Produkt zawiera omówienie nowych, nieopisanych i często kontrowersyjnych - jak np. naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przepisów prawa w jednych miejscu, zilustrowane pierwszymi pytaniami uczestników nowego systemu.

Więcej o produkcie w Księgarni profinfo.pl

Pisaliśmy o tym również:
Obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Kiedy gmina nie musi organizować przetargu na budowę, utrzymanie lub eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych?
Katalog obowiązkowych zadań gminy związanych z tworzeniem warunków do wykonania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach