Z informacji przekazanej przez ministerstwo wynika, że samorządy będą zaangażowane w proces wdrażania w dwóch komponentach KPO: „Odporność i konkurencyjność gospodarki” oraz „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

Sektor samorządowy, obok sektora prywatnego i rządowego, jest trzecim najważniejszym sektorem zaangażowanym w realizację KPO.

- To ważne, by regiony były również zaangażowane we wdrażanie KPO. Taką decyzję podjęliśmy na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz po rozmowach z resortami zaangażowanymi w prace nad KPO. Marszałkowie województw pozytywnie odnieśli się do naszej propozycji – podkreślił wiceminister Waldemar Buda.

Korporacje zrzeszające miasta piszą do Komisji Europejskiej w sprawie KPO

Inwestycje w MŚP i reforma zagospodarowania przestrzennego

Samorządy województw będą zaangażowane we wdrażanie inwestycji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w produkty, usługi, kompetencje i pracowników oraz kadry związane z rozszerzeniem działalności. Na te działania z KPO przeznaczono 500 mln euro.

Resort zakłada, że każdy z regionów zostanie włączony w realizację tych inwestycji. Głównym adresatem wsparcia będą przedsiębiorstwa MŚP, które działają w sektorach najbardziej dotkniętych przez pandemię, czyli między innymi z branży turystycznej, gastronomicznej czy kulturalnej.

Samorządy zostaną również włączone we wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, na które z KPO zostanie przeznaczone 200 mln euro.

-  Przewidujemy, że regiony będą m.in. brały udział w konsultacjach dotyczących podziału środków i warunków udzielania dotacji pomiędzy gminy, będą też pomagać przy organizacji naborów dla gmin czy odpowiadać za weryfikację dokumentów złożonych przez gminy i przekazywanie dotacji dla gmin – mówił wiceminister Waldemar Buda.

Z KPO 204 mln euro zostanie skierowane na inwestycje w systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenie w wodę na terenach wiejskich. To również we wdrażanie tego obszaru KPO mają zostać włączone regiony. Głównym zadaniem samorządów województw byłaby realizacja konkursów i wybór beneficjentów.

 

Zmienią się proporcje grantów

Wiceminister zapowiedział też zmianę proporcji grantów i pożyczek dla samorządów, tak aby pożyczki dla samorządów były bardziej atrakcyjne. W dokumencie pierwotnym KPO zapisano, że 55 proc. środków dla samorządów będą stanowić pożyczki.

- Proporcje uległy zmianie – poinformował Waldemar Buda

Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.