Obowiązek składania oświadczeń majątkowych nałożony jest m.in. na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw. W rozwiązaniu tym chodzi o zachowanie transparentności – to środek antykorupcyjny służący zapewnieniu zgodnego z prawem i interesem samorządu działania wymienionych osób, które pełnią funkcje publiczne.

Terminy składania oświadczeń

Pierwsze oświadczenia majątkowe radni, przewodniczący rady, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast składają w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci są zobowiązani złożyć oświadczenie także na 2 miesiące przed upływem kadencji.

W tym roku kadencja samorządowa kończy się 16 listopada, oświadczenie należy więc złożyć do 16 września.

Czytaj też komentarz praktyczny: Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym

Kto komu składa

Zgodnie z prawem oświadczenia przekazują:

  • radny gminy - przewodniczącemu rady gminy,
  • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
  • radny powiatu - przewodniczącemu rady powiatu,
  • starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,
  • radny województwa - przewodniczącemu sejmiku,
  • marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa – wojewodzie.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne. Wyłączeniu podlegają jedynie informacje o adresie zamieszkania osoby składającej oświadczenie i o miejscu położenia nieruchomości.

Oświadczenia składa się na specjalnych formularzach, powinno zawierać informacje m.in. o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach, dochodach, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł oraz zobowiązaniach pieniężnych o powyżej 10 tys. zł.

Kolejny element sprawdzający

Dariusz Marcinkowski, przewodniczący rady gminy Raszyn podkreśla, że złożenie oświadczenia to obowiązek prawny, który dobrze działa od lat i nie ma potrzeby nic w nim zmieniać. - Jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to nie ma problemu ze składaniem oświadczeń majątkowych – dodaje.

Jego zdaniem konieczność złożenia oświadczenia na końcu kadencji to „kolejny element sprawdzający”. - Kończąc kadencję, należy złożyć oświadczenie majątkowe, a jeśli kandydujemy i znowu wygrywamy wybory, musimy na początku kolejnej kadencji złożyć następne – to obowiązek prawny i tak to funkcjonuje na przełomie kadencji - powiedział.

Zobacz też: Podstawy prawne i zakres oświadczeń majątkowych wójtów, burmistrzów, prezydentów