Zgodnie z projektem, przy określaniu wysokości środków na prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego uwzględniane będą zasady stosowane przy obliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie wag przypisanych uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Projektowana nowelizacja ma za zadanie wyrównać warunki wspierania uczniów niepełnosprawnych w placówkach publicznych i niepublicznych i zracjonalizować sposób wydatkowania środków budżetowych, naliczanych dla samorządów z tytułu niepełnosprawności konkretnych dzieci w oparciu o przedkładane przez nie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wprowadzenie definicji ucznia niepełnosprawnego oraz będąca jego konsekwencją modyfikacja definicji niepełnosprawności sprzężonych odpowiada na potrzebę wprowadzenia jasnej definicji ucznia niepełnosprawnego, wynikającą z posługiwania się pojęciem „uczeń niepełnosprawny” zarówno w samej ustawie, jak i w licznych aktach wykonawczych do niej.

Ponadto w projekcie proponuje się jednoznaczne wskazanie dyrektora szkoły lub placówki jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

W zamyśle autorów projektu nowelizacji, wejście w życie proponowanej ustawy poprawi funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych oraz przyczyni się do poprawy warunków nauki dla wszystkich dzieci, zwłaszcza w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych, oraz do poprawy warunków pracy pracujących z nimi nauczycieli.

Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Na podstawie: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 29 lipca 2011 r.