Nowelizacja ustawy o strażach gminnych dokonana ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13) zakłada, iż do zadań straży będzie należała kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ww. ustawy. Powyższy obowiązek zostanie nałożony na strażników gminnych (miejskich) z dniem 1 marca 2011 r.

W rezultacie strażnik straży gminnej (miejskiej) nabędzie uprawnienia do:
- kontroli, w ograniczonym zakresie, publicznego transportu zbiorowego,
- nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) .

W celu zapewnienia prawidłowego toku szkolenia podstawowego oraz właściwego przygotowania strażnika gminnego (miejskiego) do wykonywania obowiązków służbowych, w tym wynikających z ostatniej nowelizacji ustawy o strażach gminnych, nastąpi rozszerzenie zakresu szkolenia podstawowego strażników o powyższe zagadnienia, w liczbie 20 godzin.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Na podstawie: www.mswia.gov.pl, stan z dnia 16 lutego 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)