Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 22 września ma nastąpić sporządzenie spisów wyborców przez gminy. W związku z tym, że dzień ten wypada w niedzielę, czynności należy dokonać do 23 września. Kodeks wyborczy stanowi, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

 


Co to jest spis wyborców?

Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie rejestru wyborców (rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania, z urzędu są w nim ujęte wszystkie osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy). Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Sprawdź w LEX: Jakie są konsekwencje wymeldowania wyborcy z pobytu stałego w innej gminie, niż gmina, w której był wpisany na swój wniosek do rejestru wyborców? >

Podstawę przetwarzania danych w spisach wyborców stanowi art. 26 § 1 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców.

Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

Czytaj też: Urzędnik gminny wesprze wyborczego>>

Do kiedy się można dopisać, żeby głosować poza miejscem zamieszkania?

Każdy może zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania, musi w tym celu dopisać się do spisu wyborców w gminie, w której będzie przebywał czasowo w dniu głosowania. Dopisanie do spisu wyborców umożliwi głosowanie tylko w najbliższych wyborach. W tegorocznych wyborach składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania jest możliwe w terminie do 8 października.

Czytaj też: Zadania jst w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r.  >

Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

Do 10 października ma nastąpić zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.