Osoby, które chcą zaangażować się w pracę obwodowej komisji w wyborach do Sejmu i Senatu, powinny zgłaszać się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy. Termin upływa 13 września.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii.

 


Ile wynosi dieta?

 

Członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników.

Dla członków obwodowych komisji wyborczych dieta wynosi odpowiednio:

  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 500 zł
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 400 zł
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych — 350 zł.

Stawki te obowiązywały już podczas tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też: Urzędnik gminny wesprze wyborczego

Kalendarz wyborczy o 13 września

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 13 września następuje zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. To również data innych czynności wyborczych - podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o  lokalach  przystosowanych  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  a także o  możliwości  głosowania  korespondencyjnego  przez  wyborców  niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika. Do tego dnia ma też zakończyć się zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich.