Senat rozpatrzył ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. jest to projekt rządowy, który wprowadza szczególne rozwiązania dające podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Komisje o ustawie bez poprawek

Rano nad ustawą pracowały senackie komisje Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które opowiedziały się za przyjęciem jej bez poprawek.

W ustawie zawarto odstępstwa od zasad i standardów, zawartych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, takich jak m.in. rezygnacja z przeprowadzania konkursów, wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych itp.

Czytaj też: Sejm uchwalił specustawę ws. wsparcia realizacji programów operacyjnych
 

Senatorowie zajmują się też ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Ustawa stanowi kontynuację realizacji przyjętej Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie. W ustawie przewidziano takie działania jak m.in.: zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek, ponowna wypłata świadczenia postojowego.

Więcej: Rząd w Senacie zamierza poprawić tarczę antykryzysową>>

Po raz pierwszy w historii Senat obraduje w sposób hybrydowy – na posiedzeniu plenarnym i w sposób elektroniczny. Podstawową formą posiedzenia Senatu są obrady plenarne w siedzibie Senatu. Każdy senator, który chciał osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, mógł przybyć do siedziby Izby, gdzie zapewniono mu środki ochrony osobistej i przypisano imiennie miejsce na sali plenarnej lub w osobnej sali. Pozostali uczestniczą w posiedzeniu zdalnie.