W obecnie obowiązującym stanie prawnym nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych oraz na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963) - zobacz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.).

Zgodnie z projektem nowelizacji, nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja będzie mogła, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego tylko: 1. na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963),
2. w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbud
owy, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996).

Projektodawcy kierowali się w tym wypadku pilnymi potrzebami jednostek samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością podejmowania pilnych działań związanych z udzielaniem pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi.

Należy również zauważyć, że projektowana nowelizacja nie wyłącza możliwości nieodpłatnego przekazywania nieruchomości, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, na rzecz jednostek komunalnych.

Na podstawie: www.kprm.gov.pl, stan z dnia 29 września 2010 r., www.mf.gov.pl, stan z dnia 29 września 2010 r.