Osoba fizyczna jest skarbnikiem gminy i ma określoną umowę o pracę z Burmistrzem gminy. W umowie nie ma nic na temat pracy w godzinach nadliczbowych.

Z racji tego, że w gminie jest dziwna praktyka odbywania się posiedzeń komisji Rady Miejskiej jak i samych sesji Rady Miejskiej w godzinach późno popołudniowych do godzin nocnych (od godz. 18.00 do 23.00), a normalny czas pracy skarbnika jest od godz. 8.00 do 16.00, czy zatem przysługuje skarbnikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub możliwość odbioru tych godzin?

Odpowiedź

Za pracę poza normalnymi godzinami urzędowania, skarbnikowi gminy co do zasady nie należy się wynagrodzenie, ani dodatek za nadgodziny.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy o finansach publicznych przepisy dotyczące głównego księgowego stosuje się odpowiednio do głównego księgowego budżetu państwa, głównego księgowego części budżetowej oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Oznacza to, że skarbnik gminy pełni obowiązki głównego księgowego jednostki samorządowej. Jako taki więc jest zgodnie z art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy . pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy – przepis ten zalicza bowiem do tej grupy zarówno pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, jak i głównych księgowych. Należy tu pamiętać, że skarbnik gminy nie zawiera umowy o pracę z wójtem (burmistrzem) – wójt nie jest pracodawcą samorządowym. Pracodawcą skarbnika jest bowiem – zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych – urząd gminy, w którego imieniu występuje wójt lub burmistrz (art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych ).

Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że zasadniczo za pracę poza normalnymi godzinami urzędowania, skarbnikowi gminy nie należy się wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny (art. 1514 § 1 Kodeksu pracy ). Zarazem jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że nawet pełnienie funkcji kierowniczych nie upoważnia pracodawcy do stosowania takich rozwiązań organizacyjnych, które w samym założeniu rodzą konieczność stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych (zob. wyrok SN z dnia 16 listopada 2010 r., I PK 79/10, LEX nr 725007), a nawet wyjątkowo, w sytuacji gdy konieczność wykonywania pracy nadliczbowej wynika nie tyle z autonomicznej decyzji pracownika, ile organizacji pracy narzuconej przez pracodawcę, dopuszczalna jest rezygnacja ze stosowania wyłączenia z art. 1514 § 1 Kodeksu pracy . Jednakże w sytuacji wskazanej w pytaniu należy uznać, że art. 1514 Kodeksu pracy w pełni obowiązuje, a zakres pracy ponadnormatywnej mieści się w granicach normalnej pracy osoby zarządzającej zakładem pracy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)