Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Gminy Barciany w sprawie  regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Stwierdził, że rada gminy na podstawie delegacji ustawowej z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może podjąć wyłącznie jedną uchwałę, która będzie kompleksowo regulowała szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w tym sposób świadczenia usług przez PSZOK. Nie jest dopuszczalne podjęcie dwóch lub większej liczby uchwał na tej samej podstawie prawnej. Rada gminy wszystkie przekazane jej przez ustawodawcę kwestie, w sposób kompletny,musi uregulować w jednej uchwale.

Taką uchwałę regulującą sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Rada Gminy Barciany podjęła już w dniu 27 października 2016 r.

Regulamin PSZOK nie powinien więc być uchwalony w formie odrębnej uchwały, ale jako nowelizacja obowiązującej już uchwały z 2016 roku.

Czytaj też: RIO: przy opłacie śmieciowej zgoda na przetwarzanie danych niepotrzebna

Dowód osobisty nie jest potrzebny

Wojewoda zakwestionował też niektóre postanowienia regulaminu. M.in. zapis, że osoby dostarczające odpady komunalne muszą posiadać ze sobą dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość oraz adres zamieszkania.

Organ nadzoru wytknął, że żadne przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują możliwości pozyskiwania przez organy gminy czy też punkty selektywnej zbiórki odpadów, dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania na terenie gminy. Ponadto w regulaminie nie wskazano, nawet pomocniczo, jakie dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie gminy, rada gminy miała na myśli nakładając taki obowiązek na korzystającego z usług PSZOK.

 

Przepis nie zna świąt

Za wadliwą wojewoda uznał też regulację gdzie rada gminy postanowiła, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barcianach czynny jest codziennie za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy - od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 15.

Organ nadzoru wskazał, że ustawodawca dnie wolne od pracy zakreślił ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Przepisy tej ustawy nie rozróżniają pojęć święta i dni ustawowo wolnych od pracy. Wszystkie wymienione w jej art. 1 dni, zostały przyporządkowane jednej kategorii – dni wolnych od pracy. Tym samym, zawierając w cytowanym przepisie regulaminu sformułowania „ za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy” rada dokonała niedopuszczalnej modyfikacji przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

Zobacz też komentarz praktyczny: Obowiązki gmin w zakresie nowego systemu segregacji odpadów

Nie może decydować nos pracownika

W regulaminie postanowiono też. że pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z regulaminem lub mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. Wojewoda wytknął, że sformułowania zawarte w tym przepisie są nieostre, nie zawierają precyzyjnych kryteriów i pozwalają na zbyt duży luz interpretacyjny pracownikowi PSZOK. Ten, może zaś odmówić przyjęcia odpadów komunalnych, które w krótkim czasie, w wyniku naturalnych procesów, wytwarzają związki chemiczne szkodliwe dla ludzi, np. odpady zielone.

Za niedopuszczalne organ nadzoru uznał też wprowadzone do regulaminu przepisy określające w sposób wiążący odpowiedzialność za rzeczy pozostawione na terenie PSZOK. Rada nie miała do tego upoważnienia, nadto materia ta jest objęta przepisami kodeksu cywilnego.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 10 października 2018 nr PN.4131.352.2018