Rada Miejska w Knyszynie ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Knyszyn.  W załączniku do uchwały zobowiązała osobę składającą deklarację do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią: „Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku uznało, że obowiązek złożenia takiego oświadczenia narusza art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych.

Kolegium wskazało, że oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w sprzeczności z powoływanymi przepisami ustawy ochronie danych osobowych.

Zgodnie z tymi przepisami przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

W tych przypadkach nie jest ono uzależnione od wyrażenia zgody przez podmiot, którego dotyczy. Dlatego też wprowadzanie we wzorze deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści jest bezprzedmiotowe i narusza istotnie prawo.

uchwała RIO w Białymstoku nr 025/18