Gmina może przekazać budynek na własność państwowej szkoły wyższej nieodpłatnie w formie darowizny. Cel przekazania nieruchomości, który należy obowiązkowo wskazać w umowie darowizny, ma bowiem charakter celu publicznego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, która to ustawa pod tym pojęciem rozumie m.in. utrzymywanie pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych.

Uzasadnienie

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) ustawodawca dopuścił trzy formy umowy darowizny. Pierwsza może być zawierana - w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego - bez żadnych ograniczeń podmiotowych i bez obligatoryjnego przeznaczenia jej przedmiotu wyłącznie na cele publiczne. Drugą formą jest umowa darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na rzecz określonej osoby fizycznej lub prawnej, ale wówczas w umowie musi być określony cel publiczny, na realizację którego nieruchomość jest darowana. Natomiast trzecią formę stanowi darowizna pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami.

W przypadku darowizny pomiędzy tymi podmiotami nie jest konieczne dokonanie darowizny na cel publiczny (jak to ma miejsce wówczas, gdy darowizna jest dokonywana na rzecz określonej osoby fizycznej lub prawnej), przy czym jednak cel darowizny musi być w umowie wskazany. Zgodnie z art. 6 ustawy celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami są: 1. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 2. wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 3. wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 4. budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 5. budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 6. budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; 7. opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 8. ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego; 9. budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych; 10. budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług; 11. budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; 12. poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową; 13. zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 14. ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 15. ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 16. inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. Jak wynika z powyższego wyliczenia, przeniesienie własności budynku na rzecz państwowej szkoły wyższej z przeznaczeniem na akademik mieści się w zakresie pojęcia "budowa i utrzymywanie pomieszczeń państwowych szkół wyższych" (pkt 9), a zatem jest celem publicznym i może być dokonane w formie umowy darowizny.

Uwagi

Darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (w przypadku miasta na prawach powiatu - prezydent miasta), za zgodą wojewody wyrażoną w formie zarządzenia (art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami). Natomiast darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy, za zgodą rady albo sejmiku. Należy pamiętać, że w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany w umowie cel, darowizna podlega odwołaniu. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.