Program „Rozwój lokalny” ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej przez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast.

Według minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, choć tylko część projektów otrzyma granty, ale wszyscy samorządowcy korzystający ze wsparcia doradczego mają szansę na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji projektów rozwojowych. - Wsparcie doradcze ułatwi osiągniecie celów określonych w etapie kwalifikacji wniosków. A to pozwoli na znalezienie w przyszłości finansowania dla działań rozwojowych z różnych źródeł – mówiła. Gotowe projekty trzeba będzie złożyć do 31 lipca br.

 


Na co można przeznaczyć pieniądze z programu?

Wsparcie w programie można pozyskać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza - przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny, ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. To także szansa na realizację projektów, które wpisują się w politykę mieszkaniową. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

Czytaj też: Raport: Depopulacja i brak strategii przeszkodami w rozwoju małych i średnich miast

Samorządowcy spotkaniem z ekspertami w Warszawie rozpoczęli intensywną pracę nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego przy kompleksowym wsparciu ze strony doradców Związku Miast Polskich i Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych. Czas trwania tej fazy będzie uzależniony od tempa prac wnioskodawców i przebiegu współpracy z ekspertami. Potrwa około 6 miesięcy.

Miasta zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu można zobaczyć na stronie Związku Miast Polskich TUTAJ

Program „Rozwój Lokalny”

6 maja 2019 uruchomiono nabór w ramach programu dla 255 miast średnich. W wyniku naboru złożono 213 zarysów projektów a następnie oceni merytorycznej poddano 212 z nich. Do kolejnego etapu naboru trafiły 54 zarysy (13 zarysów znalazło się na liście rezerwowej). Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny” opiewa na sumę – 117,6 milionów, z czego 15% tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.